ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คู่มือพระสังฆาธิการ

ส่วนที่ ๔ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติมหาเถรสมาคม

ประกาศ

ห้ามไม่ให้ภิกษุประกอบการหากินนอกธรรมเนียมของสมณะ

----------------------------

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาวชิรญาณวโรรสพระมหาสมณะเสด็จประทับในเถรสมาคม ทรงพระปรารภถึงภิกษุผู้ประกอบการหากินนอกธรรมเนียมของสมณะว่า มีภิกษุบางรูปถูกฟ้องว่า บุกรุกที่ดินอันราษฎรเขาหวงห้าม และโค่นสร้างไว้เดิมเพื่อจะทำนา ภิกษุจะทำนาบ้าง เข้าจับจองทับที่ของราษฎรจนเกิดเป็นคดีขึ้น ภิกษุบางรูปทำการค้าขายอย่างคฤหัสถ์ติดเงินผู้ซื้อทวงไม่ได้ ฟ้องขอยึดทรัพย์ในศาล และฟ้องขอเรียกเงินใช้จากผู้พาไปซื้อ ทรงดำริเห็นว่าภิกษุมีความเลี้ยงชีพด้วยคฤหัสถ์ เขาออกกำลังกาย กำลังความคิดได้ความเหนื่อยยากออกกำลังทรัพย์เสี่ยงได้เสียงเสียประกอบการนั้น ๆ จึงได้ทรัพย์เป็นผล เขายังมีแก่ใจบริจาคทรัพย์นั้นถวายบิณฑบาตและปัจจัยอย่างอื่น ทำนุบำรุงภิกษุให้ได้ความสะดวกเพื่อจะได้ปฏิบัติสืบอายุพระพุทธศาสนา

ฝ่ายภิกษุเองมาประพฤติเอาอย่างคฤหัสถ์ ทำมาหากินด้วยตนแย่งชิงตัดรอนผลประโยชน์ของเขาทำเช่นนี้หาสมควรไม่ เอาเปรียบเขาเกินไป การหากินเช่นนี้ผิดอย่างผิดธรรมเนียมของสมณะ ดังมีแจ้งในจุลศีลอันมาในบาลีฝ่ายพระสูตร พระอรรถกถาจารย์ถือเอาความนั้น กล่าวห้ามไว้ในพระวินัยด้วยทรงถือเอาพระอนุมัติของพระเถระทั้งหลายตรัสห้ามไว้ว่าอย่าให้ภิกษุประกอบการหากินผิดอย่างผิดธรรมเนียมของสมณะ เป็นการแย่งชิงกับคฤหัสถ์ เช่น แย่งที่เขาทำนา ตั้งการค้าขาย อันเป็นเหตุจะให้เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ของเขาและจะเกิดทวงถามเป็นคดีขึ้นในศาล แต่ข้อนี้ไม่ได้หมายถึงการรับช่วยธุระทำความสะดวกให้แก่ผู้อื่น เช่น รับจัดการศพให้ และได้รับผลประโยชน์ในทางนั้น เป็นการสมนาคุณ หรือรักษาไข้เจ็บเหมือนกันและไม่ได้หมายถึงที่นาหรือที่ธรณีสงฆ์อย่างอื่น อันเป็นกัลปนาของวัด ที่ไวยาวัจกรจะจัดให้คนเช่าถือเป็นส่วนของวัด ฯ ถ้าภิกษุใดปรารถนาจะทำการหากินที่ห้ามไว้

ภิกษุนั้นจงลาสิกขาถือเป็นคฤหัสถ์เสีย ถ้าขืนทำการหากินที่ห้ามไว้ทั้งเป็นภิกษุ ความปรากฏขึ้น จักถูกสั่งให้ละการหากินนั้นเสียหรือให้สึกเสียตามรูปความข้อห้ามนี้ ให้ทั่วถึงแก่สามเณรด้วย

ให้เจ้าคณะทั้งหลาย คอยสอดส่องดูในเขตของตน ถ้ามีภิกษุหรือสามเณรทำการหากินที่ห้ามไว้ จงห้ามให้เลิกเสีย ถ้ายังขืนทำอยู่ จงนาความกราบทูลขึ้นมาโดยลำดับแห่งผู้ใหญ่เหนือตน

ประกาศไว้ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๕๖

(ลงพระนาม) กรม-วชิรญาณวโรรส

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป>>

ประกาศ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
เพื่อให้ผู้รับการฝึกศึกษาทราบถึงบทบัญญัติของกฎหมายและวิธีการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

» ปัญญาประดิษฐ์
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) หมายถึง ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็นหลัก

» มัทนะพาธา
บทละครเรื่องมัทนะพาธาได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรประกาศยกย่องให้เป็นหนังสือที่แต่งดีใช้คำฉันท์เป็นบทละครพูด ที่มีตัวละครและฉากสอดคล้องกับวัฒนธรรมภารตะโบราณ

» คู่มือพระสังฆาธิการ
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรถวายความรู้ แด่พระสังฆาธิการ หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป ซึ่งพระสังฆาธิการจำเป็นจะต้องรับทราบ และถือปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทาง ในการบริหารการปกครองวัด

» มูลบทบรรพกิจ
แบบเรียนหนังสือไทย ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกรู)

» หุ่นยนต์
หุ่นยนต์มีความแตกต่างจากเครื่องจักรกลแบบอื่น ๆ ตรงที่มันสามารถเคลื่อนไหวโครงสร้างได้ หุ่นยนต์แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ตรงที่มันสามารถนำผลที่ได้จากการประมวลมา ปฏิบัติให้เกิดงานในทางกายภาพได้ขณะที่คอมพิวเตอร์ไม่มี

» ข้อคิดจากนิทานไทย
นิทานเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดมาแต่โบราณ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพาเด็กและเยาวชนไปสู่โลกกว้างของการเรียนรู้ชีวิตจริง