ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คู่มือพระสังฆาธิการ

ส่วนที่ ๔ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติมหาเถรสมาคม

ประกาศคณะสงฆ์

เรื่อง เกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศน์

----------------------------

ด้วยปรากฏว่า ได้มีการเปิดฟังเพลงวิทยุดังลั่น ดูละครดูมวย ทางโทรทัศน์ในวัดบางวัดทั้งได้มีผู้พบเห็นพระภิกษุสามเณรยืนดูโทรทัศน์ปะปนกับคฤหัสถ์ตามหน้าบ้านหรือตามที่สาธารณะเป็นที่ครหา ไม่น่าเลื่อมใส

คณะสังฆมนตรีได้พิจารณาเห็นว่า การเปิดวิทยุดังเกินสมควร เป็นการไม่สมควร โดยทั่วไปดังที่ราชการ ได้ประกาศห้ามแล้ว เมื่อการเปิดเช่นนั้นมีในวัด ทั้งเปิดฟังในรายการภาคบันเทิง เช่น เพลงหรือละครยิ่งไม่สมควร ทางคณะสงฆ์ได้เคยประกาศให้เจ้าอาวาสแนะนาตักเตือน พระภิกษุสามเณรและศิษย์วัดเกี่ยวกับการเปิดวิทยุฟังภายในวัด อย่าให้ผิดพระวินัย และก่อความรำคาญแก่ผู้อื่นมาครั้งหนึ่งแล้ว

โทรทัศน์ก็เช่นเดียวกัน เมื่อเปิดดูละคร เต้นรา และมวย เป็นต้น ซึ่งผิดพระวินัยผิดวิสัยของสมณะเป็นการไม่สมควร เพราะเป็นข้าศึกหลักต่อกุศล เข้ากันกับสิ่งที่ไม่สมควร ขัดกันต่อสิ่งที่ควร ตามหลักใหญ่แห่งข้อสำหรับอ้างอนุโลมในพระวินัย ไม่เหมาะสมแก่สถาบันของวัด ของสมณะผู้ประพฤติพระวินัย ทั้งเมื่อไปยืนดูตามหน้าบ้านหรือตามที่สาธารณะก็ยิ่งไม่ควร แม้พระอรหันต์ผู้ได้ทิพย์จักษุ พระบรมศาสดาก็ตรัสห้ามดูสิ่งที่มิใช่วิสัยของพระสาวก

เพราะฉะนั้น เพื่อป้องกันเหตุเสื่อมเสียดังกล่าว คณะสังฆมนตรีจึงมีมติให้ประกาศห้ามพระภิกษุสามเณรดังต่อไปนี้

วิทยุ

ห้ามเปิดวิทยุดังเกินสมควรในวัด ห้ามเปิดฟังเพลง ดนตรี หรือละคร เป็นต้น ในภาคบันเทิงซึ่งผิดพระวินัย ผิดวิสัยสมณะเว้นไว้แต่มีงานเกี่ยวกับคฤหัสถ์ในวัด แต่ก็ให้รู้จักพอดี ให้กำชับกวดขันศิษย์อุปัฏฐากหรือผู้อาศัย ให้ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้สังวรในการใช้วิทยุเครื่องเล็ก ห้ามถือ หรือใส่ย่ามเปิดฟังไปในถนนหลวงหรือในที่สาธารณะต่างๆ

โทรทัศน์

ห้ามเปิดโทรทัศน์ดูละคร เต้นรา และมวย เป็นต้น ซึ่งผิดพระวินัย ผิดวิสัยสมณะ แม้เป็นเรื่องที่ควรดู ห้ามเปิดให้มีเสียงดังเกินควร เว้นไว้แต่มีงานเกี่ยวกับคฤหัสถ์ในวัด แต่ก็ให้รู้จักพอดี ให้กำชับศิษย์อุปัฏฐากหรือผู้อาศัยให้ปฏิบัติตามประกาศนี้เช่นเดียวกับวิทยุ ห้ามเที่ยวยืนดูโทรทัศน์ ตามหน้าบ้านหรือตามที่สาธารณะทั่วไปพระคณาธิการหรือพระภิกษุสามเณรรูปใด ประพฤติฝ่าฝืนละเมิดข้อห้ามตามประกาศนี้ให้พระคณาธิการผู้มีอำนาจเหนือลงโทษฐานละเมิดจริยาพระคณาธิการ ถ้าเป็นพระภิกษุสามเณรในวัด ให้เจ้าอาวาสวัดนั้นลงโทษฐานละเมิดอำนาจเจ้าอาวาส

ขอให้เจ้าคณะทุกชั้น เจ้าอาวาส ตรวจตราดูแลวัดและพระภิกษุสามเณรในสังกัด ให้ปฏิบัติตามประกาศนี้โดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๐๓

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
สังฆนายก

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป>>

ประกาศคณะสงฆ์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
เพื่อให้ผู้รับการฝึกศึกษาทราบถึงบทบัญญัติของกฎหมายและวิธีการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

» ปัญญาประดิษฐ์
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) หมายถึง ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็นหลัก

» มัทนะพาธา
บทละครเรื่องมัทนะพาธาได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรประกาศยกย่องให้เป็นหนังสือที่แต่งดีใช้คำฉันท์เป็นบทละครพูด ที่มีตัวละครและฉากสอดคล้องกับวัฒนธรรมภารตะโบราณ

» คู่มือพระสังฆาธิการ
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรถวายความรู้ แด่พระสังฆาธิการ หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป ซึ่งพระสังฆาธิการจำเป็นจะต้องรับทราบ และถือปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทาง ในการบริหารการปกครองวัด

» มูลบทบรรพกิจ
แบบเรียนหนังสือไทย ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกรู)

» หุ่นยนต์
หุ่นยนต์มีความแตกต่างจากเครื่องจักรกลแบบอื่น ๆ ตรงที่มันสามารถเคลื่อนไหวโครงสร้างได้ หุ่นยนต์แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ตรงที่มันสามารถนำผลที่ได้จากการประมวลมา ปฏิบัติให้เกิดงานในทางกายภาพได้ขณะที่คอมพิวเตอร์ไม่มี

» ข้อคิดจากนิทานไทย
นิทานเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดมาแต่โบราณ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพาเด็กและเยาวชนไปสู่โลกกว้างของการเรียนรู้ชีวิตจริง