ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คู่มือพระสังฆาธิการ

ส่วนที่ ๔ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติมหาเถรสมาคม

ประกาศคณะสงฆ์

เรื่อง ห้ามพระภิกษุสามเณรเข้าไปเกี่ยวข้องกับวัดหรือสำนักสงฆ์ที่สร้างไม่ถูกต้อง

----------------------------

คณะสังฆมนตรีพิจารณาเห็นว่า ในบัดนี้มีผู้สร้างวัดหรือสำนักสงฆ์ขึ้นในที่ของตนเองบ้างในที่สาธารณะบ้าง โดยไม่ถูกต้องตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ที่ออกตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เป็นการละเมิดต่อกฎหมายบ้านเมืองและพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่พระราชอาณาจักรและคณะสงฆ์อยู่เนือง

จึงมีมติให้ประกาศห้ามพระภิกษุสามเณรเข้าไปเกี่ยวข้องกับวัดหรือสำนักสงฆ์ เช่นนี้โดยการ

๑. เข้าไปเป็นหัวหน้าจัดการ
๒. เข้าไปเป็นที่ปรึกษาหรือผู้ช่วย
๓. เข้าไปพานักแรมคืนที่นั่น

ถ้าปรากฏว่าพระภิกษุสามเณรรูปใดฝ่าฝืน ให้พระคณาธิการผู้ปกครองในถิ่นนั้นปฏิบัติดังนี้

๑. ให้เจ้าคณะตำบลจัดการห้ามปรามแล้วรายงานไปยังคณะกรรมการสงฆ์อำเภอ

ก. ลงโทษฐานฝ่าฝืนแก่พระภิกษุสามเณรรูปนั้นตามควรแก่กรณี
ข. แจ้งเหตุการณ์ และขออารักขาไปยังนายอำเภอท้องถิ่น แล้วรายงานไปยังคณะกรรมการสงฆ์จังหวัด

๒. ถ้ายังฝ่าฝืน ให้คณะกรรมการสงฆ์จังหวัด

ก. ปิดประกาศห้ามพระภิกษุสามเณรไว้ในวัด หรือสำนักสงฆ์ที่สร้างไม่ถูกต้องนั้น
ข. แจ้งพฤติการณ์ และขออารักขาไปยังคณะกรรมการจังหวัดท้องถิ่นแล้วรายงานพฤติการณ์แก่สังฆมนตรีว่าการองค์การปกครอง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๐๕

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
สังฆนายก

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป>>

ประกาศคณะสงฆ์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
เพื่อให้ผู้รับการฝึกศึกษาทราบถึงบทบัญญัติของกฎหมายและวิธีการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

» ปัญญาประดิษฐ์
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) หมายถึง ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็นหลัก

» มัทนะพาธา
บทละครเรื่องมัทนะพาธาได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรประกาศยกย่องให้เป็นหนังสือที่แต่งดีใช้คำฉันท์เป็นบทละครพูด ที่มีตัวละครและฉากสอดคล้องกับวัฒนธรรมภารตะโบราณ

» คู่มือพระสังฆาธิการ
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรถวายความรู้ แด่พระสังฆาธิการ หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป ซึ่งพระสังฆาธิการจำเป็นจะต้องรับทราบ และถือปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทาง ในการบริหารการปกครองวัด

» มูลบทบรรพกิจ
แบบเรียนหนังสือไทย ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกรู)

» หุ่นยนต์
หุ่นยนต์มีความแตกต่างจากเครื่องจักรกลแบบอื่น ๆ ตรงที่มันสามารถเคลื่อนไหวโครงสร้างได้ หุ่นยนต์แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ตรงที่มันสามารถนำผลที่ได้จากการประมวลมา ปฏิบัติให้เกิดงานในทางกายภาพได้ขณะที่คอมพิวเตอร์ไม่มี

» ข้อคิดจากนิทานไทย
นิทานเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดมาแต่โบราณ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพาเด็กและเยาวชนไปสู่โลกกว้างของการเรียนรู้ชีวิตจริง