ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

คู่มือพระสังฆาธิการ

ส่วนที่ ๕ คำพิพากษาศาลฎีกา ที่น่ารู้ สำหรับพระสังฆาธิการ

คำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับศาสนา

ฎีกาที่ ๙๙๕/๒๔๗๕ อัยการโจทก์ฟ้องจำเลยหาว่าดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนา ข้อเท็จจริงได้ความว่า จำเลยเข้าไปขุดพื้นโบสถ์เพื่อหาพระของเก่าในวัดร้างจนเป็นป่า มีแต่พื้นโบสถ์ ไม่มีผู้ใดเคารพบูชา พิพากษาว่า ไม่เป็นความผิด เพราะจำเลยมิได้เพ่งเล็งจะทำลายสถานที่อันเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนา

ฎีกาที่ ๔/๒๔๗๗ ข้อเท็จจริงได้ความว่า จำเลยกับพวกได้บุกรุก ทำลายเจดีย์วัดพระศรีสรรเพชญ์อันเป็นวัตถุโบราณสำคัญ
 เป็นที่เคารพทางพระพุทธศาสนา พิพากษาว่าจำเลยมีความผิด

ฎีกาที่ ๘๔๖/๒๔๘๓ จำเลยกับพวกขุดทำลายพระเจดีย์อันเป็นที่สักการบูชาทางพระพุทธ-ศาสนาแม้จะมุ่งหาทรัพย์ เมื่อจำเลยรู้อยู่ว่าเจดีย์นั้นเป็นที่สักการบูชาทางพุทธศาสนาย่อมมีความผิด

ฏีกาที่ ๓๙๒/๒๕๐๐ มีพิธีทำบุญในวัด จำเลยมีเหตุโกรธเคืองพระภิกษุรูปหนึ่งมาก่อน ได้เข้าไปในที่ประชุมกล่าววาจาหยาบ ด่าประจำนพระภิกษุรูปนั้น แล้วเอาปราสาทผึ้งที่พุทธศาสนิกชนแห่ไปร่วมพิธีไปเตะเล่น จำเลยย่อมมีความผิด

ฎีกาที่ ๑๑๐๙/๒๕๐๐ มีพิธีแห่นาคไปตามถนน เพื่ออุปสมบท จำเลยเมาสุราชักมีดออกมาร่ายรา และไล่แทงคนในกระบวนแห่งนาค ศาลฎีกาเห็นว่า การแห่นาคไปตามถนนหลวงไม่ใช่การประชุม ทำพิธีกรรมทางศาสนา เป็นการกระทำตามประเพณีของประชาชนบางหมู่ จึงไม่เป็นความผิด

ฎีกาที่ ๗๓๖/๒๕๐๕ จำเลยขณะเป็นพระภิกษุได้ร่วมประเวณีกับหญิงในกุฏิของจำเลยบนเขาวัง จังหวัดเพชรบุรี มีกุฏิของพระภิกษุรูปอื่นอยู่ใกล้เคียงหลายหลัง และมีพระพุทธรูปพระฉายอยู่ด้วย เป็นสถานที่ประชาชนเคารพนับถือ เห็นว่าเป็นการไม่สมควร แต่จะถือว่าเป็นการเหยียดหยามศาสนายังไม่ถนัด ให้ยกฟ้อง

ฎีกาที่ ๑๑๐๐/๒๕๑๖ จำเลยส่งเสียงเอะอะอื้อฉาว ในงานพิธีทางศาสนากล่าวถ้อยคำก้าวร้าวพระภิกษุ ใช้มือตบพื้นกระดานหลายครั้ง แล้วชักปืนออกมา แม้ผู้ที่ประชุมไม่มีกิริยาวุ่นวาย จำเลยก็มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๗

ฎีกาที่ ๔๔๙๙/๒๕๓๙ คณะสงฆ์ผู้พิจารณาชั้นต้นมีคำวินิจฉัยว่าจำเลยกระทำผิดล่วงละเมิดพระธรรมวินัยให้จำเลยสึกจากการเป็นพระภิกษุ จำเลยได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำวินิจฉัยดังกล่าวต่อคณะสงฆ์ การยื่นอุทธรณ์จะกระทำโดยชอบหรือไม่ก็ไม่เป็นเหตุให้จำเลยซึ่งได้สึกจากการเป็นพระภิกษุไปแล้วกลับมาเป็นพระภิกษุใหม่อีก การที่จำเลยแต่งกายเป็นพระภิกษุเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนเป็นพระภิกษุและไม่ยอมออกไปจากวัดตามคำสั่งของเจ้าอาวาสวัดดังกล่าว จึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๐๘, ๓๖๘ วรรคแรก พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๔๕ มาตรา ๓๘
(๑), ๔๕

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
เพื่อให้ผู้รับการฝึกศึกษาทราบถึงบทบัญญัติของกฎหมายและวิธีการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

» ปัญญาประดิษฐ์
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) หมายถึง ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็นหลัก

» มัทนะพาธา
บทละครเรื่องมัทนะพาธาได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรประกาศยกย่องให้เป็นหนังสือที่แต่งดีใช้คำฉันท์เป็นบทละครพูด ที่มีตัวละครและฉากสอดคล้องกับวัฒนธรรมภารตะโบราณ

» คู่มือพระสังฆาธิการ
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรถวายความรู้ แด่พระสังฆาธิการ หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป ซึ่งพระสังฆาธิการจำเป็นจะต้องรับทราบ และถือปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทาง ในการบริหารการปกครองวัด

» มูลบทบรรพกิจ
แบบเรียนหนังสือไทย ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกรู)

» หุ่นยนต์
หุ่นยนต์มีความแตกต่างจากเครื่องจักรกลแบบอื่น ๆ ตรงที่มันสามารถเคลื่อนไหวโครงสร้างได้ หุ่นยนต์แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ตรงที่มันสามารถนำผลที่ได้จากการประมวลมา ปฏิบัติให้เกิดงานในทางกายภาพได้ขณะที่คอมพิวเตอร์ไม่มี

» ข้อคิดจากนิทานไทย
นิทานเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดมาแต่โบราณ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพาเด็กและเยาวชนไปสู่โลกกว้างของการเรียนรู้ชีวิตจริง