ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มีผลงานด้านการประพันธ์จำนวนมาก ทั้งทางด้านวิชาการ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการศึกษา สารคดี ท่องเที่ยว บทละคร กวีนิพนธ์ จนได้รับการยกย่อง ว่าเป็นกวีรัตนโกสินทร์ เพราะท่านได้รับการปลูกฝังให้มีความรักและชื่นชมในภาษาและศิลปวัฒนธรรมของชาติมาแต่เยาว์วัย ขณะที่เป็นมหาดเล็กรับใช้รุ่นแรกในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทำให้ท่านมีโอกาสได้เรียนรู้จากพระองค์มาก เพราะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาสอนวิชาแต่งโคลงสี่สุภาพให้ และโปรดให้หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อ่านบทละครที่พระราชนิพนธ์เสร็จใหม่ๆ ให้ฟังเป็นประจำ และได้มีโอกาสแสดงละครพระราชนิพนธ์หลายเรื่อง เช่น โพงพาง หัวใจนักรบ รวมทั้งทรงแต่งตั้งให้อยู่ในคณะบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ “ดุสิตสมิต”

หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ได้เริ่มเขียนคำประพันธ์ตั้งแต่อายุ 13 ปี โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชดำรสสั่งสอน และทรงเขียนตำราพระราชทานให้ ต่อมาเมื่อท่านได้ไปศึกษาในต่างประเทศ ท่านได้เขียนเรื่องลงหนังสือพิมพ์ ส่วนเรื่องประเภทบทละครและเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเริ่มเขียนประมาณ พ.ศ.2477-2478 และสามารถแต่งหนังสือได้แทบทุกประเภทในเวลาอันรวดเร็ว นับได้ว่าท่านเป็นผู้มีความรู้แตกฉานด้านอักษรศาสตร์ และมีผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นเล่มรวม 207 เรื่อง

ในการแต่งหนังสือท่านมักใช้นามจริง แต่ก็มีนามแฝงด้วยคือ ป.ม. ซึ่งย่อมาจากปิ่น มาลากุล นอกจากนั้นยังมีนามแฝงที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ ประติสมิต, นายเข็ม หมวกเจ้า (เข็ม หมายถึง ปิ่น, หมวก หมายถึงมาลา, เจ้า แสดงว่าเป็นราชสกุล และประเสริฐ หมายถึงปิ่น หรือยอด)

ในด้านการเขียนคำประพันธ์นั้น หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เล่าว่าชอบการแต่งคำประพันธ์ประเภทโคลงกลอน และเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็มีบ้าง และได้แบ่งงานประพันธ์ของตนเองเป็นหมวดใหญ่ๆ 5 หมวด คือหมวดการศึกษา หมวดบทละคร หมวดคำประพันธ์ หมวดการท่องเที่ยวและหมวดเบ็ดเตล็ด

งานประพันธ์ด้านต่างๆ ของหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

1. หมวดการศึกษา

หม่อมหลวงปิ่น มาลากุลกล่าวถึงผลงานเขียนของตนเองไว้ว่า เนื่องจากที่มีอาชีพเป็นครู จึงได้เขียนเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาไว้มากพอสมควร เรื่องสำคัญเช่น “ปาฐกถาเรื่องหลักการศึกษาและประวัติการศึกษา”ที่สามัคยาจารย์สมาคม, “ศึกษาภาษิต” ซึ่งกระจายเสียงที่สถานีวิทยุศึกษาในวันเสาร์ติดต่อกันตลอดเวลา 2 ปี และ “วิชาครูเล่มเล็ก” ประพันธ์แจกครูประชาบาลจำนวน 120,000 เล่ม

2. ชีวประวัติ

เรื่องชีวประวัตินั้น หม่อมหลวงปิ่นท่านได้ระบุว่าได้เขียนพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลายรูปแบบ คือฉบับสมบูรณ์ แบบย่อสำหรับนักเรียนวัยต่างๆ รวมทั้งฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งได้ขอให้องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO ส่งไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก รวมทั้งอัตชีวประวัติลงพิมพ์ในมานวสารทุกเดือนเป็นเวลา 3 ปีเศษ

3. การท่องเที่ยว

เรื่องการท่องเที่ยว หม่อมหลวงปิ่นได้เล่าว่ามีพระราชบันทึกของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินไปยังสเปน ออสเตรีย ฮังการี และเยอรมนี ที่ทรงบันทึกไว้เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งท่านเห็นว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ จึงได้แปลเป็นภาษาไทยเฉพาะที่เสด็จพระราชดำเนินไปยัง 3 ประเทศแรก ส่วนเยอรมนีได้หมอบหมายให้ อ.ละม้ายมาศ ศรทัตติ เป็นผู้แปล นอกจากนี้ท่านยังมีบทประพันธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ใช้คำว่านิราศ เช่น นิราศร่อนรอนแรมไปรอบโลก นิราศพายาใจไปรอบโลก เป็นต้น

4. บทละคร

เรื่องบทละครหม่อมหลวงปิ่น มาลากุลระบุว่าได้เขียนบทละครมาแล้ว 70 เรื่อง โดยนับสำนวนที่ 2 ด้วย รวมทั้งบทละครภาษาอังกฤษ

5. บทประพันธ์

หม่อมหลวงปิ่นได้เล่าถึงเรื่องของบทประพันธ์ในอัตชีวประวัติไว้ว่า

“ผู้เขียนชอบกาพย์โคลงและกลอนมาก แต่ไม่สู้จะชำนาญในการแต่งฉันท์ แต่ก็ได้ค้นคว้าดูต้นฉบับสกุนตลาของกาลิทาส รัตนกวี พบฉันท์ปฤถวี ซึ่งไม่ปรากฎในพระคัมภีร์วุฑโฒทัย ได้ลองแต่งดูบ้างแล้ว แต่ก็ไม่เห็นความไพเราะที่ตรงไหน”

6. บทละครคณิตศาสตร์

ด้วยเหตุที่ท่านเล่าไว้ว่า “รักวิชานี้เป็นอย่างยิ่ง” จึงได้ลองแต่งบทประพันธ์และบทละครที่เรียกว่า ละครคณิตศาสตร์ เช่นเรื่อง สามมากกว่าห้า, เงินหาย (หลายสำนวน), ง่ายนิดเดียว และเบญจพรรณปัญหา เป็นต้น ซึ่งท่านได้กล่าวว่าได้เขียนเรื่องราวไว้ไม่ต่ำกว่า 1,000 เรื่อง

ผลงานนิพนธ์ของหม่อมหลวงปิ่น มาลากุลมีทั้งประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะในการประพันธ์ เพราะเป็นทั้งนักการศึกษา ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ราชบัณฑิตในประเภทวรรณศิลป์ ดังนั้นการใช้ภาษาในคำประพันธ์จึงสละสลวย ชัดเจน เข้าใจง่ายทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย