สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ประวัติ-ความเป็นมา
รายชื่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
เนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ
การลงประชามติ
การประกาศใช้
ข้อวิจารณ์

รายชื่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

 1. นายมีชัย ฤชุพันธุ์ (ประธาน)
 2. นายกีระณา สุมาวงศ์
 3. รองศาสตราจารย์ ดร. จุรี วิจิตรวาทการ
 4. ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่
 5. นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง
 6. รองศาสตราจารย์ ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย
 7. นายเธียรชัย ณ นคร
 8. นายนรชิต สิงหเสนี
 9. พลเอก นิวัติ ศรีเพ็ญ
 10. นายปกรณ์ นิลประพันธ์
 11. นายประพันธ์ นัยโกวิท
 12. นายภัทระ คำพิทักษ์
 13. นายภุมรัตน ทักษาดิพงศ์
 14. พลตรี วิระ โรจนวาศ
 15. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ
 16. นายสุพจน์ ไข่มุกด์
 17. ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์
 18. นายอภิชาต สุขัคคานนท์
 19. ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต
 20. นายอัชพร จารุจินดา
 21. พลเอก อัฏฐพร เจริญพานิช

ที่มา : วิกิซอร์ซ ห้องสมุดเสรี

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย