สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ประวัติ-ความเป็นมา
รายชื่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
เนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ
การลงประชามติ
การประกาศใช้
ข้อวิจารณ์

รายชื่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

 1. นายมีชัย ฤชุพันธุ์ (ประธาน)
 2. นายกีระณา สุมาวงศ์
 3. รองศาสตราจารย์ ดร. จุรี วิจิตรวาทการ
 4. ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่
 5. นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง
 6. รองศาสตราจารย์ ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย
 7. นายเธียรชัย ณ นคร
 8. นายนรชิต สิงหเสนี
 9. พลเอก นิวัติ ศรีเพ็ญ
 10. นายปกรณ์ นิลประพันธ์
 11. นายประพันธ์ นัยโกวิท
 12. นายภัทระ คำพิทักษ์
 13. นายภุมรัตน ทักษาดิพงศ์
 14. พลตรี วิระ โรจนวาศ
 15. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ
 16. นายสุพจน์ ไข่มุกด์
 17. ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์
 18. นายอภิชาต สุขัคคานนท์
 19. ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต
 20. นายอัชพร จารุจินดา
 21. พลเอก อัฏฐพร เจริญพานิช

ที่มา : วิกิซอร์ซ ห้องสมุดเสรี

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม