ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

สมถะวิปัสสนา

ข้อแนะนำขั้นตอนในการนั่งสมาธิ

๑.ต้องวัตรกรรมฐานทุกวัน ไม่ควรขาดการทำวัตรเกิน ๓ วัน
๒.เมื่อจะอาราธนานั่ง ให้กล่าวคำขอขมา ก่อนทุกครั้ง
๓.ให้อาราธนานั่งทุกครั้ง ควรนั่งให้ได้ ๑๕ นาที ถึง ๓๐ นาที
๔.เมื่อเลิกนั่งภาวนาแล้ว ให้แผ่อุทิศส่วนกุศลด้วย จึงลุกจากที่นั่งได้
๕.นั่งแล้วรู้เห็นอะไร ห้ามคุยกันเอง ให้ไปแจ้งกรรมฐานกับอาจารย์ หรือสอบ อารมณ์
๖.เมื่อแจ้งกรรมฐาน พระสงฆ์ต้องห่มจีวรให้เรียบร้อย มีดอกไม้ธูปเทียนมาด้วยเพื่อเคารพในพระกรรมฐานถ้าแจ้งกรรมฐานผ่านให้อาราธนานั่งองค์ต่อไป ถ้าแจ้งไม่ผ่านให้อาราธนานั่งองค์เดิม

พระกรรมฐานที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสเสมอๆ และ บ่อย ๆ คือ “เมื่อเธอพิจารณานิวรณ์ธรรม ๕ เหล่านี้ที่ละได้แล้วในตน ย่อมเกิดปราโมทย์ เมื่อเกิดปราโมทย์แล้วย่อมเกิด ปิติธรรม เมื่อมีปิติธรรม กายย่อมสงบ (กายปัสสิทธิธรรมเจ้า) เธอมีกายสงบแล้ว ย่อมได้เสวยสุข (สุขสมาธิ) เมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่น (เป็นอุปจารสมาธิ-อัปนาสมาธิ) เธอสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลกรรม บรรลุปฐมฌาน บรรลุทุติยฌาน บรรลุตติยฌาน บรรลุจตุถฌาน ฯลฯ แม้นี้ก็เป็นข้อพึงศึกษาอย่างหนึ่ง อีกประการหนึ่งภิกษุบรรลุ อากาสานัญจายตนฌาน บรรลุอากิญณัญจายตนฌาน บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน เธอก็ได้บรรลุนิโรธ การเข้าอภิญญานิโรธแห่งภิกษุผู้มีสติสัมปชัญญะโดยลำดับ ย่อมมีดังประการฉะนี้แล”

<< ย้อนกลับ | สารบัญ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม