ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

สมถะวิปัสสนา

ความแตกต่างแห่งคน

ราคจริตในอสุภ

อุทธุมาตกอสุภ เป็นสัปปายะแห่งบุคคลที่กำหนัดในทรวดทรง ส่อความเสียทรวดทรงแห่งร่างกาย
วินีลกอสุภ เป็นสัปปายะแห่งบุคคลที่มักกำหนัดในสีแห่งกาย ส่อความเสียนวลแห่งผิว
วิปุพพกอสุภ เป็นสัปปายะแห่งบุคคลที่กำหนัดในกลิ่นกาย แต่งด้วยเครื่องอบกลิ่น ส่อด้วย กลิ่นเหม็น
วิจฉิททกอสุภ เป็นสัปปายะแห่งบุคคลที่มักกำหนัดในความเป็นชิ้นทึบ ในสรีระเผยความโพรงข้างใน
วิกขายิตตกอสุภ เป็นสัปปายะแห่งบุคคลที่มักกำหนัดในเนื้อนูนในตำแหน่งแห่งสรีระต่างๆมี ถันเป็นอาทิ
วิกขิตตกอสุภ เป็นสัปปายะแห่งบุคคลที่มักกำหนัดในลีลาท่าทางของ องคาพยพใหญ่-น้อย
หตวิกขิตตกอสุภ เป็นสัปปายะแห่งบุคคลที่มักกำหนัดในสมบัติแห่งเรือนร่าง เป็น
สัปปายะ แห่งบุคคลที่มักกำหนัดใน ความงามที่เป็นเครื่องประดับ
ปุฬุวกอสุภ เป็นสัปปายะแห่งบุคคลที่มักกำหนัดในกาย ด้วยความสำคัญว่าสวยงาม
อัฏฐิกอสุภ เป็นสัปปายะแห่งบุคคลที่มักกำหนัดในสมบัติแห่งฟัน ประกาศความที่กระดูกเป็นปฏิกูล

<< ย้อนกลับ | สารบัญ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม