ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

สมถะวิปัสสนา

อสุภะฌาน ๑๐ ดวง

อสุภฌาน ดวงที่ ๑ -๑๐ พระโยคราวจรเจริญมรรคปฏิปทา เข้าถึงรูปภูมิสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลกรรมทั้งหลาย บรรลุปฐมฌานที่ สหรคตด้วย อุธุมาตกะสัญญา (วินิลกสัญญา วิปึพพกสัญญา วิจฉิททกสัญญา วิกขายิตกสัญญา วิกขิตตกสัญญา โลหิตตกสัญญา ปุฬุวกสัญญา อัฏฐิกสัญญา) ประกอบด้วยองค์ วิตก วิจาร ปีติ สุขอันเกิดแต่วิเวกในสมัยใด ผัสสะ สัญญา เวทนา จิต วิตก วิจาร อุเบกขา เอกัคคตาสัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ มนินทรี อุเบกขินทรีย์ ชีวิตินทรีย์ สัมมาสังกับปะ สัมมาวาจา สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัทธาพละ วิริยะพละ สิติพละ สมาธิพรละ หิริพละ โอตัปปะ อโลภะ อโทสะ อนภิชชาอัพยาปาท หิริโอปตัป กาย-จิตปัสสัทธิ กาย-จิตลหุตา กาย-จิตมุทุตา กาย-จิตกัมมัญญตา กาย-จิตปาคุญญตา กาย-จิตชุคคตา สิต พละ สมถะ ปัคาหะ อวิปเขปะ มีในสมัยใดนี้เรียกว่า ปฐมฌาน

อสุภฌานมีเพียงปฐมฌาน ในอสุภกรรมฐาน ๑๐ ประการนี้ องค์แห่งวิตก มีกำลังมาก จิตจึงก้าวขึ้นพัฒนาขึ้นสู่ปฐมฌานได้ง่าย ในอสุภฌานมี ปฐมฌานอย่างเดียว ฌานอื่นไม่พัฒนา

<< ย้อนกลับ | สารบัญ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม