ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

สมถะวิปัสสนา

คำอาราธนาปัญจมฌาน

อันว่ารูปาวจรจตุถฌาน อันประกอบไปด้วยองค์ ๒ คือ สุข เอกัคคตา บัดนี้พระอาจารย์ว่ายังหยาบนักฉะนี้ ยังรู้ฉิบ รู้หาย รู้เกิด รู้ตาย บัดนี้ข้าจะหน่ายเสีย ข้าจะขอเอายัง ปัญญจมฌาน อันประกอบไปด้วยองค์ ๒ คืออุเบกขา เอกัคคตา

ขอพระพุทธเจ้าจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าฯนี้เถิด ฯลฯ อุกาสะ อุกาสะ ในที่นี้เล่า ข้าจะขอเชิญปฏิบัติบูชาตามคำสั่งสอนของพระสัพพัญญูโคดมเจ้า เพื่อจะขอเอา ปัญญจมฌาน อันประกอบไปด้วยองค์ ๒ คือ อุเบกขา เอกัคคตา บัดนี้ข้าฯจะภาวนาเอายังธัมมานุธัมมะปฏิบัติอันแขวนสุขุมาลชาติเจ้านี้จงได้ ขอจงเจ้ากูมาสัญญาแก่ข้าฯให้รู้ทีเถิด นิพพานปัจจโย โหนตุ

คำอธิบายปัญจมฌาน ภิกษุเจริญมรรคปฏิปทาเข้าถึงรูปภพ บรรลุปัญจมฌาน ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข เพราะละทุกข์ละสุขได้ เพราะโทมนัส และ โสมนัสดับสนิทในกาลก่อน มีสติบริสุทธิเพราะอุเบกขาอยู่ในสมัยใดฌานมีองค์สองคือ อุเบกขา เอกัคคตา แห่งจิตมีในสมัยนั้นนี้ เรียกว่า ปัญจมฌาน

เหตุที่เรียนปัญจมฌาน เพราะใช้สำหรับฝึกผู้ที่เรียนฌานใหม่ๆ มีปัญญายังอ่อนอยู่จึงไม่สามารถที่ จะละ วิตก วิจาร ไปในภูมิปฐมฌานในคราวเดียวกันได้ เมื่อชำนาญแล้วจึงทำฌานปัญจกนัย ให้เป็น ฌานจตุกนัยได้ เพราะมีฌานแก่กล้า และกำลังปัญญาแก่กล้า

<< ย้อนกลับ | สารบัญ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม