ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

สมถะวิปัสสนา

ความตั้งอยู่ในสมถะวิปัสสนาธรรมในรูปฌาน ๔

ภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกาม จากอกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุปฐมฌาน อันมีวิตก วิจาร มี ปีติ และ สุข อันเกิคแต่วิเวกอยู่ เธอย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ปฐมฌานนี้แล ถูกปรุงแต่งแล้ว ถูกตบแต่งแล้ว และย่อมรู้ชัดว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกปรุงแต่งแล้ว ถูกตบแต่งแล้ว สิ่งนั้นเป็นของไม่เที่ยง มีความดับไปเป็นธรรมดา เธอจึงตั้งอยู่ในสมถะ และวิปัสสนาธรรมนั้น ย่อมบรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย หากว่าไม่บรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ก็จะไปอุบัติเป็นพรหม อนาคามี เพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์อันเป็นไปส่วนเบื้องต่ำ ๕ โดยความพอใจเพลิดเพลินในภพธรรมนั้นๆ จักปรินิพพานในภพนั้น มีอันไม่กลับมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดา นี้แลเป็นธรรมอย่างเอก เป็นอันหลุดพ้นแห่งจิตที่ยังไม่หลุดพ้น เป็นที่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ที่ยังไม่หมดสิ้น หรือเป็นที่บรรลุโดยลำดับซึ่งธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะ อันยอดเยี่ยมที่ยังไม่บรรลุโดยลำดับ แก่ภิกษุผู้ไม้ประมาทมีวามเพียร มีใจเด็จเดี่ยว ที่พระพุ้มีพระภาคเจ้า ทรงรู้ ทรงเห็น เป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วโดยชอบ

อีกประการหนึ่งภิกษุ ย่อมบรรลุทุติยฌาน ฯลฯ ตรัสไว้แล้วโดยชอบ
อีกประการหนึ่งภิกษุบรรลุตติยฌาน ฯลฯ ตรัสไว้แล้วโดยชอบ
อีกประการหนึ่งภิกษุย่อมบรรลุ จตุตถฌาน ฯลฯ ตรัสไว้แล้วโดยชอบ

<< ย้อนกลับ | สารบัญ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม