ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

สมถะวิปัสสนา

โยคาวจรผู้เจริญฌาน ๔ จำพวก

โยคาวจรผู้เจริญฌาน ๔ จำพวก ชื่อว่า ฌายีคือ

๑.โยคาวจรผู้เจริญฌานบางคน ย่อมสำคัญผิด ซึ่งฌานที่ตนได้แล้ว ว่ายังไม่ได้ก็มี
๒.โยคาวจรผู้เจริญฌานบางคน ย่อมสำคัญ ผิด ซึ่งฌานที่ตนยังไม่ได้แล้วว่า ได้แล้วก็มี
๓.โยคาวจรผู้เจริญฌานบางคน ย่อมสำคัญ ถูก ซึ่งฌานที่ตนได้แล้วว่าได้แล้วก็มี
๔.โยคาวจรผู้เจริญฌานบางคน ย่อมสำคัญถูก ซึ่งฌานที่ตนยังไม่ได้ว่ายังไม่ได้ก็มี

โยคาวจรผู้เจริญฌาน ๔ จำพวก

๑.โยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานบางคน เข้าฌานช้า ออกเร็ว ก็มี
๒.โยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานบางคน เข้าฌานเร็ว ออกช้า ก็มี
๓.โยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานบางคน เข้าฌานช้า ออกช้า ก็มี
๔.โยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานบางคน เข้าฌานเร็ว ออกเร็ว ก็มี

โยคาวจรบุคคลเจริญฌาน ๔ จำพวก

๑.โยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานบางคน ฉลาดกำหนดสมาธิ ในสมาธิ แต่ไม่ฉลาดกำหนด สมาบัติในสมาธิ
๒.โยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานบางคน ฉลาดกำหนด สมาบัติในสมาธิ แต่ไม่ฉลาดกำหนด สมาธิในสมาธิ
๓.โยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานบางคน ฉลาดกำหนด สมาธิในสมาธิ แต่ไม่ฉลาดกำหนด สมาธิในสมาธิ
๔.โยคาวจรบุคคลผู้เจริญฌานบางคน ฉลาดกำหนด สมาธิในสมาธิ แต่ไม่ฉลาดกำหนด สมาบัติในสมาธิ

<< ย้อนกลับ | สารบัญ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม