ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

สมถะวิปัสสนา

คำอารธนาในบทเมตตาพรหมวิหาร

ข้าฯจะขอภาวนา เมตตาพรหมวิหารเจ้า เพื่อขอเอาอุปจารสมาธิ (อัปปนาสมาธิ) ในห้องเมตตาพรหมวิหารเจ้านี้จงได้
ขอพระพุทธเจ้าจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าฯนี้เถิด
ขอพระธรรมเจ้าทั้งมวลจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าฯนี้เถิด

ขอพระอริยสงฆ์เจ้าตั้งแรกแต่พระมหาอัญญาโกญฑัญญะเถรเจ้าโพ้นมา ตราบเท่าถึงพระสงฆ์ สมมุตติในกาลบัดนี้ จงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าฯนี้เถิด
ขอพระอริสงฆ์เจ้าองค์ต้นอันสอนพระกรรมฐานเจ้าทั้งมวล จงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าฯนี้เถิด
ขอพระกรรมฐานเจ้าทั้งมวล จงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าฯนี้เถิด

อุกาสะในที่นี้เล่า ข้าฯจะขอเชิญปฏิบัติบูชาตามคำสั่งสอนของพระสัพพัญญูโคดมเจ้า เพื่อจะขอเอายังอุปจารสมาธิ (อัปนาสมาธิ) ในห้องเมตตาพรหมวิหารเจ้านี้จงได้ ขอจงเจ้ากูมาบังเกิดปรากฏอยู่ในจักขุทวาร มโนทวาร กายทวาร แห่งข้าฯ ในขณะเมื่อข้าฯนั่งภาวนาอยู่นี้เถิด

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ วิชชาจรณะ สัมปันโณ สุคคะโต โลกะวิทู อนุตตโร ปุริสะทัมสาระถิ สัตถา เทวมนุษสานัง พุทโธ ภะคะวาติ
สัมมาอรหัง สัมมาอรหัง สัมมาอรหัง
อรหัง อรหัง อรหัง

ในห้องเมตตาพรหมวิหารนี้ แผ่เมตตาให้กับตนเองมีทั้งหมด ๗ บท ให้อาราธนานั่ง ๒ ครั้ง คือ บทละ ๒ ครั้ง คือ อุปจารสมาธิ ครั้งหนึ่ง อัปปนาสมาธิ ครั้งหนึ่ง รวม ๗ บท เป็น ๑๔ ครั้ง ให้เอาสัตว์ทั้งหลายเป็นอารมณ์

บทภาวนาแผ่เมตตาในตน

๑. อะหัง สุขิโต โหมิ ขอเราจงเป็นผู้มีสุข
๒. อะหัง อะเวโร โหมิ ขอเราจงเป็นผู้ไม่มีเวร
๓. อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอเราจงเป็นผู้ไม่มีความเบียดเบียน
๔. อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอเราจงเป็นผู้ไม่มีความ คับแค้นใจ
๕. สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ ของเราจงเป็นผู้มีสุขรักษาตนดี
๖. อัตตะ สุขขี ขอตัวเราจงมีความสุข
๗. สุขี ขอเราจงเป็นผู้มีสุข

<< ย้อนกลับ | สารบัญ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม