ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

สมถะวิปัสสนา

แผ่ออกทิศเมตตาพรหมวิหาร ทิสาผรณา ๑๐ ทิศ

เมื่อภิกษุเจริญเมตตา จนได้อุปจารสมาธิ และทำให้มากซึ่งนิมิตนั้นแล ก็จะบรรลุอัปปนาสมาธิด้วย ภาวนานุโยคเพียงนี้ ปฐมฌานที่สหรคตด้วยเมตตา ละองค์ ๕ เจริญงองค์ ๕ อันได้บรรลุแล้วซึ่งปฐมฌาน ภิกษุนั้นเจริญทำให้มากขึ้นไป

พระโยคาวจรนั้น ชื่อว่ามีใจสหรคตด้วยเมตตา แผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ ทิศที่ ๒ ก็อย่างนั้น ทิศที่ ๓ ก็อย่างนั้น ทิศที่ ๔ ก็อย่างนั้น ทิศเบื้องบน เบื้องล่าง เบื้องขวาง เธอมีใจสหรคตด้วยเมตตา เป็นใจกว้างขวาง ไม่มีประมาณ เป็นใจไม่มีเวร ไม่มีความบีบคั้น แผ่ไปในทิศทั้งปวงตลอดโลกที่มีสรรพสัตว์ โดยความมีตนเสมอกันในสรรพสัตว์ทั้งปวงอยู่ด้วยอำนาจฌาน การกระทำเมตตาได้ต่าง ๆ ย่อมสำเร็จแก่พระโยคาวจรผู้มีจิตถึงอัปปนาสมาธิด้วยอำนาจฌาน มีปฐมฌานเป็นต้นนี้มิใช้สำเร็จแก่ผู้ได้เพียง อปจารสมาธิเมื่อนั่งแผ่ทิศให้อาราธนาแบบเดิม เมื่อจะออกทิศพรหมวิหารนั้น ให้แผ่เมตตาในตนเองก่อนทั้ง ๗ บทนั้น เพื่อให้จิตมีพลังแล้วจึงภาวนาแผ่ออกทิศไปทีละทิศจนครบ ๑๐ ทิศ ทิศละ ๒ ครั้ง อุปจารสมาธิ ๑ อัปปนาสมาธิ ๑
ออกทิศเมตตาพรหมวิหาร

บทที่ ๑

สัพเพ สัตตา สุขี อเวรา โหนตุ

ออก ทิศใหญ่ ๔ ทิศ

๑. ปุรัตถิมายะทิสายะ สัพเพ สัตตา สุขี อเวรา โหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศบูรพา จงมีสุขไม่มีเวรเถิด
๒. ปัจฉิมายะ ทิสายะ สัพเพ สัตตา สุขี อเวรา โหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศปัจจิม จงมีสุขไม่มีเวรเถิด
๓. อุตตรายะ ทิสายะ สัพเพ สัตตา สุขี อเวรา โหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศอุดร จงมีสุขไม่มีเวรเถิด
๔. ทักขิณายะ ทิสายะ สัพเพ สัตตา สุขี อเวรา โหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศทักษิณ จงมีสุขไม่มีเวรเถิด

ออก ทิศน้อย ๔ ทิศ

๕. ปุรัตถิมายะ อนุทิสายะ สัพเพ สัตตา สุขี อเวรา โหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศอาคเนย์ จงมีความสุขไม่มีเวรเถิด
๖. ปัจฉิมายะ อนุทิสายะ สัพเพ สัตตา สุขี อเวรา โหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศพายับ จงมีความสุขไม่มีเวรเถิด
๗. อุตตรายะ อนุทิสายะ สัพเพ สัตตา สุขี อเวรา โหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศอิสาน จงมีความสุขไม่มีเวรเถิด
๘. ทักขิณายะ อนุทิสายะ สัพเพ สัตตา สุขี อเวรา โหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศหรดี จงมีความสุขไม่มีเวรเถิดออก ทิศเบื้องล่าง เบื้องบน
๙. เทฎฐิมายะ ทิสายะ สัพเพ สัตตา สุขี อเวรา โหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศเบื้องล่าง จงมีความสุขไม่มีเวรเถิด
๑๐. อุปริมายะ ทิสายะ สัพเพ สัตตา สุขี อเวรา โหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศเบื้องบน จงมีความสุขไม่มีเวรเถิด

ออกทิศเมตตาพรหมวิหาร

บทที่ ๒

สัพเพ สัตตา อเวรา โหนตุ
สัตว์ทั้งหลายทั้งสิ้นจงอย่ามีเวรต่อกันและกันเลย

ออก ทิศใหญ่ ๔ ทิศ

๑. ปุรัตถิมายะ ทิสายะ สัพเพ สัตตา อเวรา โหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศบูรพา จงอย่ามีเวรต่อกันและกันเลย
๒. ปัจฉิมายะ ทิสายะ สัพเพ สัตตา อเวรา โหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศประจิม จงอย่ามีเวรต่อกันเลย
๓. อุตตรายะ ทิสายะ สัพเพ สัตตา อเวรา โหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศอุดร จงอย่ามีเวรต่อกันเลย
๔. ทักขิณายะ ทิสายะ สัพเพ สัตตา อเวรา โหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศทักษิณ จงอย่ามีเวรต่อกันเลย

ออก ทิศน้อย ๔ ทิศ

๕. ปุรัตถิมายะ อนุทิสายะ สัพเพ สัตตา อเวรา โหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศอาคเนย์ จงอย่ามีเวรต่อกันเลย
๖. ปัจฉิมายะ อนุทิสายะ สัพเพ สัตตา อเวรา โหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศพายับ จงอย่ามีเวรต่อกันและกันเลย
๗. อุตตรายะ อนุทิสายะ สัพเพ สัตตา อเวรา โหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศอิสาน จงอย่ามีเวรต่อกันและกันเลย
๘. ทักขิณายะ อนุทิสายะ สัพเพ สัตตา อเวรา โหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศหรดี จงอย่ามีเวรต่อกันเลย

ออก ทิศเบื้องล่าง เบื้องบน

๙. เหฏฐิมายะ ทิสายะ สัพเพ สัตตา อเวรา โหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศเบื้องล่าง จงอย่ามีเวรต่อกันเลย
๑๐. อุปริมายะ ทิสายะ สัพเพ สัตตา อเวรา โหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศเบื้องบน จงอย่ามีเวรต่อกันเลย

ออกทิศเมตตาพรหมวิหาร

บทที่ ๓
สัพเพ สัตตา อัพยาปัชฌา โหนตุ

ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งสิ้นอย่าได้มีพยาบาทต่อกันและกันเลย

ออก ทิศใหญ่ ๔ ทิศ

๑. ปุรัตถิมายะ ทิสายะ สัพเพ สัตตา อัพยาปัชฌา โหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศบูรพา จงอย่ามีพยาบาทต่อกันเลย
๒. ปัจฉิมายะ ทิสายะ สัพเพ สัตตา อัพยาปัชฌา โหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศประจิมจงอย่าพยาบาทต่อกันเลย
๓. อุตตรายะ ทิสายะ สัพเพ สัตตา อัพยาปัชฌา โหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศอุดร จงอย่ามีพยาบาทต่อกันเลย
๔. ทักขิณายะ ทิสายะ สัพเพ สัตตา อัพยาปัชฌา โหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศทักษิณ จงอย่ามีพยาบาทกันเลย

ออก ทิศน้อย ๔ ทิศ

๕. ปุรัตถิมายะ อนุทิสายะ สัพเพ สัตตา อัพยาปัชฌา โหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศอาคเนย์ จงอย่ามีพยาบาทต่อกันเลย
๖. ปัจฉิมายะ อนุทิสายะ สัพเพ สัตตา อัพยาปัชฌา โหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศพายับ จงอย่ามีพยาบาทต่อกันเลย
๗. อุตตรายะ อนุทิสายะ สัพเพ สัตตา อัพยาปัชฌา โหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศอิสาน จงอย่ามีพยาบาทต่อกันเลย
๘. ทักขิณายะ อนุทิสายะ สัพเพ สัตตา อัพยาปัชฌา โหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศหรดี จงอย่ามีพยาบาทต่อกันเลย

ออก ทิศเบื้องล่าง เบื้องบน

๙. เหฏฐิมายะ ทิสายะ สัพเพ สัตตา อัพยาปัชฌา โหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศเบื้องล่างจงอย่ามีพยาบาทต่อกันเลย
๑๐. อุปริมายะ ทิสายะ สัพเพ สัตตา อัพยาปัชฌา โหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศเบื้องบน จงอย่ามีพยาบาทต่อกันเลย

ออกทิศเมตตาพรหมวิหาร

บทที่ ๔

สัพเพ สัตตา อนีฆา โหนตุ
ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งสิ้นจงอย่ามีความคับแค้นใจเลย

ออก ทิศใหญ่ ๔ ทิศ

๑. ปุรัตถิมายะ ทิสายะ สัพเพ สัตตา อนีฆา โหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศบูรพา จงอย่ามีความคับแค้นใจเลย
๒. ปัจฉิมายะ ทิสายะ สัพเพ สัตตา อนีฆา โหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศประจิม จงอย่ามีความคับแค้นใจเลย
๓. อุตตรายะ ทิสายะ สัพเพ สัตตา อนีฆา โหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศอุดร จงอย่ามีความคับแค้นใจเลย
๔. ทักขิณายะ ทิสายะ สัพเพ สัตตา อนีฆา โหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศทักษิณ จงอย่ามีความคับแค้นใจเลย

ออก ทิศน้อย ๔ ทิศ

๕. ปุรัตถิมายะ อนุทิสายะ สัพเพ สัตตา อนีฆา โหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศอาคเนย์จงอย่ามีความคับแค้นใจเลย
๖. ปัจฉิมายะ อนุทิสายะ สัพเพ สัตตา อนีฆา โหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศพายับ จงอย่ามีความคับแค้นใจเลย
๗. อุตตรายะ อนุทิสายะ สัพเพ สัตตา อนีฆา โหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศอิสาน จงอย่ามีความคับแค้นใจเลย
๘. ทักขิณายะ อนุทิสายะ สัพเพ สัตตา อนีฆา โหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศหรดี จงอย่ามีความคับแค้นใจเลย

ออก ทิศเบื้องล่าง เบื้องบน
๙. เหฏฐิมายะ ทิสายะ สัพเพ สัตตา อนีฆา โหนตุขอสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องล่างจงอย่ามีความคับแค้นใจเลย
๑๐. อุปริมายะ ทิสายะ สัพเพ สัตตา อนีฆา โหนตุขอสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องบน จงอย่ามีความคับแค้นใจเล

ออกทิศเมตตาพรหมวิหาร

บทที่ ๕

สัพเพ สัตตา สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ
ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งสิ้นจงมีความสุข รักษาตนให้พ้นทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด

ออก ทิศใหญ่ ๔ ทิศ
๑. ปุรัตถิมายะ ทิสายะ สัพเพ สัตตา สุขีอัตตานังปริหรันตุ ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศบูรพา จงมีความสุขรักษาตน ให้พ้นทุกข์ภัย ทั้งปวงเถิด
๒. ปัจฉิมายะ ทิสายะ สัพเพ สัตตา สุขี อัตตานัง ปริหรันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศประจิม จงมีความสุขรักษาตน ให้ พ้น ทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด
๓. อุตตรายะ ทิสายะ สัพเพ สัตตา สุขี อัตตานัง ปริหรันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศอุดร จงมีความสุขรักษาตน ให้พ้นทุกข์ ภัยปวงเถิด
๔. ทักขิณายะ ทิสายะ สัพเพ สัตตา สุขี อัตตานัง ปริหรันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศทักษิณ จงมีความสุขรักษาตนให้พ้น ทุกข์ภัย ทั้งปวงเถิด

ออก ทิศน้อย ๔ ทิศ

๕. ปุรัตถิมายะ อนุทิสายะ สัพเพ สัตตา สุขี อัตตานัง ปริหรันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศอาคเนย์ จงมีความสุข รักษาตนให้ พ้นทุกข์ภัยเถิด
๖. ปัจฉิมายะ อนุทิสายะ สัพเพ สัตตา สุขี อัตตานัง ปริหรันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศพายับ จงมีความสุข รักษาตนให้พ้นทุกข์ภัยเถิด
๗. อุตตรายะ อนุทิสายะ สัพเพ สัตตา สุขี อัตตานัง ปริหรันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศอิสาน จงมีความสุข รักษาตนให้พ้นทุกข์ภัยเถิด
๘. ทักขิณายะ อนุทิสายะ สัพเพ สัตตา สุขี อัตตานัง ปริหรันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศหรดี จงมีความสุข รักษาตนให้พ้นทุกข์ภัยเถิด

ออก ทิศเบื้องล่าง เบื้องบน

๙. เหฏฐิมายะ ทิสายะ สัพเพ สัตตา สุขี อัตตานัง ปริหรันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศเบื้องล่าง จงมีสุข รักษาตนให้พ้นจาก ภัยเถิด
๑๐. อุปริมายะ ทิสายะ สัพเพ สัตตา สุขี อัตตานัง ปริหรันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศเบื้องบน จงมีความสุข รักษาตนให้พ้น ภัยเถิด

เมื่อจบออกทิศพรหมวิหารครบทั้ง ๕ บท ๆ ละ ๑๐ ทิศ แล้ว ให้อาราธนาดู ๔ ทิศใหญ่ โดยวิธี วิกุพพนา

<< ย้อนกลับ | สารบัญ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม