ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

สมถะวิปัสสนา

บทแผ่เมตตาพรหมวิหาร รอบนอก

๑. สัพเพ สัตตา สุขี อเวรา โหนตุ ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งสิ้น จงเป็นสุข ๆ เถิด อย่ามีเวร ต่อกันและกันเลย
๒. สัพเพ สัตตา อเวรา โหนตุ สัตว์ทั้งหลายทั้งสิ้น จงอย่ามีเวรต่อกันและกันเลย
๓. สัพเพ สัตตา อัพยาปัชฌา โหนตุ ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งสิ้น จงอย่าได้มีพยาบาทต่อกัน และกันเลย
๔. สัพเพ สัตตา อนีฆา โหนตุ ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งสิ้น จงอย่ามีความคับแค้นใจเลย
๕. สัพเพ สัตตา สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งสิ้น จงมีความสุข รักษาตน ให้พ้นทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด

เมื่อจะแผ่เมตตารอบนอกนั้น ให้แผ่เมตตาในตนเอง ๗ บทข้างต้นก่อน เมื่อแผ่ในตนครบ ๗ บทแล้ว จึงให้ภาวนาคำแผ่เมตตารอบนอก โดยอาราธนา เอา อุปจารสมาธิ ก่อน เมื่อได้อุปจารสมาธิแล้ว จึงอาราธนาอัปปนาสมาธิ บทหนึ่งนั่ง๒ ครั้งจนครบ๕ บท

<< ย้อนกลับ | สารบัญ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม