ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

สมถะวิปัสสนา

ผู้เจริญเมตตาที่อบรมด้วยพละ ๕

ผู้เจริญเมตตาย่อมไม่หวั่นไหวไปในความไม่ศรัทธา ด้วยมนสิการว่า ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร มีความปลอดโปร่ง มีความสุขเถิด ดั่งนี้ เมตตาเจโตวิมุตติเป็นอันอบรมแล้ว ด้วยศรัทธาพละ

ผู้เจริญเมตตาย่อมไม่หวั่นไหวไปในความเกียจคร้าน ด้วยมนสิการว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผุ้ไม่มีเวร…ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุตติเป็นอันอบรมแล้วด้วนวิริยพละ

ผู้เจริญเมตตาย่อมไม่หวั่นไหวไปในความประมาท ด้วยมนสิการว่า ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร…ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุติเป็นอันอบรมแล้วด้วยสติพละ

ผู้เจริญเมตตาย่อมไม่หวั่นไหวไปในอุทธัจจะ ประมาท ด้วยนมัสการว่า ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร…ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุจิ เป็นอันอบรมแล้วด้วยสมาธิพละ

ผู้เจริญเมตตาย่อมไม่หวั่นไหวไปในอวิชาด้วยนมัสการว่า ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร…ดังนี้เมตตาเจโตวิมุจิ เป็นอันอบรมแล้วด้วยปัญญาพละ

พละ ๕ ประการนี้เป็นอาเสวนะของเมตาเจโตวิมุติ บุคคลย่อมเสพเมตตาเจโตวิมุติ ด้วยพละ ๕ ประการนี้ …เมตตาเจโตวิมุติ อันบุคคลกระทำให้เป้นดังยาน ทำให้เป็นที่ตั้ง ตั้งใว้เนือง ๆ สั่งสมดีแล้ว ปรารภดีแล้ว เจริญดีแล้ว ดำเนินขึ้นไปดีแล้ว อธิฐานดีแล้ว พ้นวิเศษแล้ว ย่อมยังบุคคลนั้นให้เกิดให้โชติช่วง ให้สว่างไสว ฯ

<< ย้อนกลับ | สารบัญ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม