ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

สมถะวิปัสสนา

เมตตาเจโตวิมุตติแผ่ไปด้วยอาการ ๘

เมตตาเจโตวิมุตติแผ่ไปด้วยอา ก าร ๘ ประการ คือ

๑. ด้วยเว้นความบีบคั้น ไม่บีบคั้น
๒. ด้วยเว้นการฆ่า ไม่ฆ่า
๓. ด้วยเว้นการทำให้เดือดร้อน ไม่ทำให้เดือดร้อน
๔. ด้วยเว้นความย่ำยี ความไม่ย่ำยี
๕. ด้วยเว้นการเบียดเบียน ไม่เบียดเบียน ซึ่งปาณะทั้งปวง ภูตทั้งปวง บุคคลทั้งปวง สัตว์ผู้นับเนื่องด้วยอัตภาพทั้งปวง หญิงทั้งปวง ชายทั้งปวง อารยชนทั้งวง อนารยชนทั้งปวง เทวดาทั้งปวง มนุษย์ทั้งปวง วินิปาติกสัตว์ทั้งปวง
๖. ขอวินิปาติกสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้อย่ามีเวร อย่ามีเวรกันเถิด
๗. จงมีความสุข อย่ามีความทุกข์
๘. จงมีตนเป็นสุข อย่ามีตนเป็นทุกข์

จิตชื่อว่าเมตตา เพราะรักวินิปาติกสัตว์ทั้งปวง ชื่อว่าเจโต เพราะคิดถึงธรรมนั้น ชื่อว่าวิมุตติ เพราะพ้นจากพยาบาทและปริยุฏฐานกิเลสทั้งปวง

จิต มีเมตตาด้วย เป็นเจโตวิมุตติด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าเมตตาเจโตวิมุตติ มีความปลอดโปร่ง มีความสุขเถิด ดังนี้ เมตตาเจโตวิมุตติเป็นอันอบรมแล้วด้วยสัทธินทรีย์ ฯลฯ ย่อมให้เกิด (ให้รุ่งเรือง) ให้โชติช่วง ให้สว่างไสว

เมตตาเจโตวิมุตติแผ่ไปด้วยอาการ ๘ ประการนี้ คือ ๑. ด้วยเว้นความบีบคั้น ไม่บีบคั้น ฯลฯ ๕. ด้วยเว้นการเบียดเบียน การไม่เบียดเบียน ซึ่งสัตว์ทั้งปวงในทิศบูรพา ในทิศปัจจิม ในทิศอุดร ในทิศทักษิณ ในทิศอาคเนย์ ในทิศพายัพ ในทิศอิสาน ในทิศหรดี ในทิศเบื้องต่ำ ในทิศเบื้องบน ๖. ขอสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องบน จงเป็นผู้ไม่มีเวร อย่ามีเวรกันเถิด ๗………….๘………..

จิตตมีเมตตาด้วย……..
จิตชื่อว่าเมตตา……….
จิตมีเมตตาด้วย………

บุคคลเจริญเมตตา……..ฯลฯ ให้โชติช่วง ให้สว่างไสว (เนื้อความที่ใส่เครื่องหมาย …..เหมือนข้างต้น)

เมตตาเจโตวิมุตติแผ่ไปด้วยอาการ ๘ ประการนี้ คือ ๑. ด้วยเว้นความบีบคั้น ไม่บีบคั้น ฯลฯ ๕. ด้วยเว้นการเบียดเบียน การไม่เบียดเบียน ซึ่งสัตว์ทั้งปวงในทิศบูรพา ในทิศปัจจิม ในทิศอุดร ในทิศทักษิณ ในทิศอาคเนย์ ในทิศพายัพ ในทิศอิสาน ในทิศหรดี ในทิศเบื้องต่ำ ในทิศเบื้องบน ๖. ขอสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องบน จงเป็นผู้ไม่มีเวร อย่ามีเวรกันเถิด ๗………….๘………..
จิตตมีเมตตาด้วย……..
จิตชื่อว่าเมตตา……….
จิตมีเมตตาด้วย………

บุคคลเจริญเมตตา……..ฯลฯ ให้โชติช่วง ให้สว่างไสว ฯ

<< ย้อนกลับ | สารบัญ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม