ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

สมถะวิปัสสนา

อรูปฌานสมาบัติ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะภิกษุล่วงเสียซึ่งรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะปฏิฆสัญญาดับไป เพราะไม่ใส่ใจใจซั่งนานัตตสัญญา ภิกษุย่อมบรรลุอากาสานัญจายตนฌาน ด้วยพิจารณาว่า อากาศหาที่สุดมิได้ แม้ธรรมข้อนี้ก็ยิ่งกว่า ประณีตกว่าญาณทัสสนะ

อีกข้อหนึ่ง เพราะล่วงเสียซึ่งอากาสานัญจายตนฌาน โดยประการทั้งปวง ภิกษุย่อมบรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน ด้วยพิจารณาว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้ แม้ธรรมข้อนี้ก็ยิ่งกว่า และประณีตกว่าญาณทัสสนนะ

อีกข้อหนึ่ง เพราะล่วงเสียซึ่งวิญญาณัญจายตนฌาน โดยประการทั้งปวง ภิกษุย่อมบรรลุอากิญจัญญายตนฌาณ ด้วยพิจารณาว่า น้อยหนึ่งก็ไม่มี แม้ธรรมข้อนี้ก็ยิ่งกว่ และประณีตกว่าญาณทัสสนะ

อีกข้อหนึ่ง เพราะล่วงเสียซึ่งอากิญจัญญายตนฌาณ โดยประการทั้งปวง ภิกษุย่อมบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาร ด้วยพิจารณาว่า มีสัญญาก็มิใช่ ไม่มีสัญญาก็มิใช่ แม้ธรรมข้อนี้ก็ยิ่งกว่า ประณีตกว่า ญาณทัสสนะ

อีกข้อหนึ่ง เพราะล่วงเสียซึ๋งเนวสัญญานาสัญญาตนฌาน โดยประการทั้งปวง ภิกษุย่อมบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ ดับสัญญาแลเวทนาเพราะเห็นด้วยปัญญาของเธอ อาสวะย่อมสิ้นไป พรหมจรรย์นี้มีเจโตวิตุติเป็นอานิสงส์

คำอาราธนาอรูปฌานสมาบัติ

ข้าฯจะขอภาวนา อรูปฌานสมาบัติเจ้า เพื่อจะขอเอาอุปจารสมาธิในห้อง อากาสานัญจายตนอรูปฌานสมาบัติเจ้านี้จงได้ (อัปปนาสมาธิในห้องอากาสานัญจายตนอรูปฌานสมาบัติเจ้า) ขอพระพุทธเจ้าจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าฯนี้เถิด ขอพระธรรมเจ้าทั้งมวลจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าฯนี้เถิด ขอพระอริยสงฆ์ตั้งแรกแต่พระมหาอัญญาโกณฑัญญเถรเจ้าโพ้นมา ตราบเท่าถึงพระสงฆ์สมมติในกาลบัดนี้จงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าฯนี้เถิด ขอพระอริยสงฆ์องค์ต้นอันสอนพระกรรมฐานเจ้าทั้งมวลจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้านี้เถิด ขอพระกรรมฐานเจ้าทั้งมวลจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าฯนี้เถิด

อุกาสะ ในที่นี้เล่า ข้าจะขอเชิญปฏิบัติบูชาตามคำสั่งสอนของพระสัพพัญญูโคดมเจ้า เพื่อจะขอเอายัง อุปจารสมาธิอรูปฌานสมาบัติในห้องอากาสานัญญจายตนเจ้านี้จงได้ (อัปปนาสมาธิอรูปฌานสมาบัติในห้องอากาสานัญจายตนะ) ขอจงเจ้ากู จงมาบังเกิดปรากฏอยู่ในจักขุทวาร มโนทวาร กายทวาร แห่งข้าในขณะเมื่อข้าฯนั่งภาวนาอยู่นี้เถิด

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ ฯ
สัมมาอรหัง สัมมาอรหัง สัมมาอรหัง
อรหัง อรหัง อรหัง

คำภาวนาอรูปฌาน๔

๑.อากาสานัญจายตนะ ภาวนาว่า อากาโส อนันโต ปรากฏเห็นอากาศ แผ่นดินไม่มีเลย ตัวก็ไม่มี อยู่สบายๆ ลอยๆ
๒.วิญญาณัญจายตนะ ภาวนาว่า วิญญาณัง อนันตัง สมาธิ ดับ อากาศ มีกำลัง กายเบา
๓.อากิญจัญญายตนะ ภาวนาว่า นัตถิ กิญจิ นั่งสบาย อยู่เงียบๆ ในที่กายยินดี เป็นสุข ไม่ทุกข์ร้อน สบายดี
๔.เนวสัญญานาสัญญายตน ภาวนาว่า เอตัง สันตัง เอตัง ปณีตัง ปรากฏเงียบแน่ ไม่รู้ว่าหายใจ ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน สบาย สบาย

<< ย้อนกลับ | สารบัญ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม