ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

สมถะวิปัสสนา

อรูปสัญญา

๑.ผู้มีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปทั้งหลายในภายนอก เขียว มีสีเขียว รัศมีเขียว แสงส่วางเขียว ย่อมมีความสำคัญอย่างนี้ว่า เราครอบงำรูปทั้งหลายจึงรู้จึงเห็น
๒.ผู้มีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปทั้งหลายในภายนอก เหลือง มีสีเหลือง รัศมีเหลือง แสงสว่างเหลือง ย่อมมีความสำคัญอย่างนี้ว่า เราครอบงำรูปทั้งหลายแล้วจึงรู้จึงเห็น
๓.ผู้มีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปทั้งหลายในภายนอก แดง มีสีแดง รัศมีแดงแสงสว่างแดง ย่อมมีความสำคัญอย่างนี้ว่า เราครอบงำรูปทั้งหลายแล้วจึงรู้จึงเห็น
๔.ผู้มีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปทั้งหลายในภายนอก ขาว มีสีขาว รัศมีขาว แสงสว่างขาวย่อมมีความสำคัญอย่างนี้ว่า เราครอบงำรูปทั้งหลายแล้วจึงรู้จึงเห็น

พึงเจริญธรรมทั้งหลายเพื่อความรู้ยิ่งซึ่งราคะ

๑.เพราะล่วงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไม่มีมนสิการซึ่งนานัตตสัญญาย่อมเข้าถึงอากาสานัญจายตนะ ด้วยมนสิการว่า อากาศหาที่สุดมิได้

๒.เพราะล่วงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง ย่อมเข้าถึงวิญญา-นัญจายตนะ ด้วยมนกสิการว่า วิญญาณหาที่สุดมิได้

๓.เพราะล่วงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง ย่อมเข้าถึงอากิญจัญ-ยายตนะ ด้วย มนกสิการว่าอะไร อะไรย่อมไม่มี

๔.เพราะล่วงอากิญจัญยายตนะโดยประการทั้งปวง ย่อมเข้าถึงเนวสัญญา-นาสัญญายตนะ

๕.เพราะล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวง ย่อมเข้าถึงสัญญาเวทยิต นิโรธธรรมทั้งหลายเหล่านี้เพื่อความรู้ยิ่งซึ่งราคะ

ไม่พึงมีความสำคัญในอรูป

๑.ไม่พึงมีความสำคัญในอากาสานัญจายจตนะว่า เป็นอากาสานัญจายตน เป็นอารมณ์
๒.ไม่พึงมีความสำคัญในวิญาณัญจายตนะว่าเป็น วิญญาณัญจายตนะว่าเป็นอารมณ์
๓.ไม่พึงมีความสำคัญในอากิญจัญญายตนะว่าเป็นอากิญจัญยายตนะว่าเป็นอารมณ์
๔.ไม่พึงมีความสำคัญในเนวสัญญานาสัญญายตนว่าเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะ ว่าเป็นอารมณ์

(สมาธิสูตร พระสุตันตปิฎก อังคตตรนิกาย เอกาทสกนิบาต)

<< ย้อนกลับ | สารบัญ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม