ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

สมถะวิปัสสนา

ความสงสัย ๑๖ ประการ

ความสงสัยปรารภส่วนเบื้องต้น ในอดีต ๕ ประการ คือ

๑. ในอดีตกาล เราได้มีได้เป็นมาแล้วหรือหนอ
๒. ในอดีตกาล เรามิได้มีมิได้เป็นมาแล้วหรือหนอ
๓. ในอดีตกาล เราได้เป็นอะไรหนอ
๔. ในอดีตกาล เราได้เป็นอย่างไรหนอ
๕. ในอดีตกาล เราได้เป็นอะไรแล้วเป็นอะไรหนอ

ความสงสัยปรารภส่วนเบื้องปลาย ในอนาคต ๕ ประการ คือ

๑. ในอนาคตกาล เราจักมีจักเป็นหรือหนอ
๒.ในอนาคตกาล เราจักไม่มีจักไม่เป็นหรือหนอ
๓. ในอนาคตกาล เราจักเป็นอะไรหนอ
๔. ในอนาคตกาล เราจักเป็นอย่างไรหนอ
๕. ในอนาคตกาล เราจักเป็นอะไรแล้วเป็นอะไรหนอ

ความสงสัยปรารภ ในปัจจุบัน ๖ ประการ สงสัยในตนของตน ปรารภปัจจุบันกาล

๑.เรามีอยู่เป็นอยู่หรือหนอ
๒.เราไม่มีอยู่ไม่เป็นอยู่หรือหนอ
๓.เราเป็นอะไรอยู่หนอ
๔.เราเป็นอย่างไรอยู่หนอ
๕.สัตว์ผู้นี้มาแต่ไหนหนอ
๖.สัตว์ผู้นั้นจักเป็นผู้ไปไหน

ความสงสัยทั้งปวงนั้นพระโยคาวจรก็ตัดเสียไม่สงสัย ในปัจจัยแห่งนามและรูป ฉะนี้ พระวิปัสสนา ญาณแห่งพระโยคาวจรเจ้า ล่วงเสียซึ่งความสงสัยในกาลทั้งสาม ข้ามพ้นสงสัยได้ เรียกว่า กังขาวิตรณวิสุทธิ

<< ย้อนกลับ | สารบัญ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม