ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

สมถะวิปัสสนา

ญาณวิปัสนาและคำภาวนาในห้องพระวิปัสนา

๑.สัมมสนญาณ แผ่นดินสูงถึงรูปกายสูญ
๒.อุทยัพพยญาณ น้ำฝน ตก แล ดับ
๓.ภังคญาณ คลื่นคลั่ง หักพังทำลาย
๔.ภยตูปัฏฐานญาณ คือความกลัวทั้งปวง
๕.อาทีนวญาณ เป็นโทษสิ้น ทั้งตัวเรา

ตั้งแต่ สัมมสนญาณ ถึง อาทีนวญาณ ให้บริกรรมว่านามรูปัง อนิจจัง ขยัตเถนะนามรูปัง ทุกขัง ภยัตเถนะนามรูปัง อนัตตา อสารกัตเถนะ

๖.นิพพิทาญาณ เบื่อ เกลียดชังหน่ายเสีย
๗.มุญจิตุกัมมยตาญาณ เหมือนอยู่ในแห ในชะลอม
๘.ปฏิสังขารญาณ พิจารณาว่า ให้พ้นทุกข์แล
๙.สังขารุเปกขาญาณ สละเสียให้สิ้นอย่าเป็นห่วง
๑๐.อนุโลมญาณ น้าวหน่วงจิต ไปหานิพพาน

ตั้งแต่ นิพพิทาญาณ ถึง อนุโลมญาณ ให้บริกรรมว่า
นามรูปัง อนิจจัง นิจจัง วตะ นิพพานัง
นามรูปัง ทุกขัง สุขัง วตะ นิพพานัง
นามรูปัง อนัตตา สารัง วตะ นิพพานัง

<< ย้อนกลับ | สารบัญ | กลับหน้าแรก >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม