ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

สมถะวิปัสสนา

การประคองจิตตามกาล

เมื่อกำหนดพิจารณาธรรมโดยชอบตามกาล ความว่าเมื่อจิตไม่ฟุ้งซ่านเป็นกาล ของ สมถะ เมื่อจิตตั้งมั่นเป็นกาลของ วิปัสสนา

พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า โยคีผู้ใด ย่อมประคองจิตในกาล ย่อมข่มจิตในกาลอื่น ย่อมให้จิตรื่นเริงโดยกาล ย่อมตั้งจิตไว้ในกาล ย่อมวางเฉยในกาล โยคีผู้นั้นชื่อว่า เป็นผู้ฉลาดในกาล

ความประคองจิตควรมีในกาลไหน ความข่มจิตควรมีในกาลไหน การที่ให้จิตรื่นเริงควรมีในกาลไหน การของสมถะ เป็นกาลเช่นไร บัณฑิตย่อมแสดงกาลเป็นที่วางเฉยแห่งจิตของโยคีบุคคลเพียงไร เมื่อจิตของโยคีบุคคลย่อหย่อน เป็นการที่ควรประคองไว้ เมื่อจิตของโยคีบุคคลฟุ้งซ่าน เป็นกาลที่ควรข่มไว้ โยคีบุคคลพึงยังจิตที่ถึงความไม่แช่มชื่นรื่นเริงในกาลนั้น จิตเป็นธรรมชาติรื่นเริงไม่ย่อหย่อน ไม่ฟุ้งซ่านย่อมมีในกาลใด กาลนั้นเป็นกาลของสมถะ ไม่ถึงยินดีในภายใน โดยอุบายนั้นนั่นแล จิตเป็นธรรมชาติตั้งมั่นย่อมมีในกาลใด ในกาลนั้นโยคีบุคคลพึงวางเฉยไว้ซึ่งจิตที่ตั้งมั่นแล้วด้วยปัญญา ธีรชนผู้รู้แจ้งกาล ทราบกาล ฉลาดในกาล พึงกำหนดอารมณ์อันเป็นนิมิตของจิต ตลอดกาลตามกาล

<< ย้อนกลับ | สารบัญ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม