ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

สมถะวิปัสสนา

คำอาราธนาพระปิติ ๕

เอายังพระลักษณะ

ข้าฯขอภาวนา พระพุทธคุณเจ้า เพื่อจะขอเอา พระลักษณะ พระขุททกาปิติธรรมเจ้านี้จงได้ขอพระพุทธเจ้าจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้านี้เถิดฯขอพระธรรมเจ้าทั้งมวลจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้านี้เถิดฯ
ขอพระอริยสงฆ์เจ้าตั้งแรกแต่พระมหาอัญญาโกญฑัญญะเถระเจ้าโพ้นมาตราบเท่าถึง พระสงฆ์สมมุติในกาลบัตินี้ จงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้านี้เถิดฯ
ขอพระอริยสงฆ์องค์ต้น อันสอนพระกรรมฐานเจ้าทั้งมวล จงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้านี้เถิดฯขอพระกรรมฐานเจ้าทั้งมวลจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้านี้เถิดฯ

อุกาสะ ในที่นี้เล่าข้าจะขอปฏิบัติบูชาตามคำสั่งสอนของพระสัพพัญญูโคดมเจ้า เพื่อจะขอเอาพระลักษณะ พระทุททกาปิติธรรมเจ้านี้จงได้ ขอจงเจ้ากูมาบังเกิดปรากฏอยู่ใจ จักขุทวาร มโนทวาร กายทวาร แห่งข้าในขณะเมื่อข้าฯนั่งภาวนาอยู่นี้เถิด

อิติปิโส ภะคะวา อรหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจรณสัมปันโน สุคโต โลกวิทู อนุตตโร ปุริสุทัมมะสารถิ สัตถา เทวมนุษย์สานัง พุทโธ ภะคะวาติ

สัมมาอรหัง สัมมาอรหัง สัมมาอรหัง
อรหัง อรหัง อรหัง

ให้ตั้งสติกำหนดหมายที่ใต้สะดือ สองนิ้วมือ ภาวนาว่าพุทโธ ภาวนาในใจ หายใจเข้าว่าพุทธ หายใจออกว่า โธ ไม่ใส่ใจลมหายใจ หรือคำว่าพุทโธ ให้ใส่ใจตั้งสติไว้ที่ใต้สะดือ สองนิ้วมือ

องค์พระปิติ ๕ ประการ

๑.พระทุททกาปีติธรรมเจ้า
๒.พระขณิกกาปีติธรรมเจ้า
๓.พระโอกกันติกาปีติธรรมเจ้า
๔.พระอุพเพงคาปีติธรรมเจ้า
๕.พระผรณาปีติธรรมเจ้า

ให้อาราธนานั่ง เอายัง พระลักษณะ พระปีติทั้ง ๕ ทีละองค์ เมื่อแจ้งกรรมฐานผ่านองค์แรกแล้ว ให้อาราธนาองค์ต่อไปจนครบทั้ง ๕ องค์
เมื่อได้ครบทั้ง ๕ องค์แล้ว ให้เริ่มทวนพระปีติ ๕ ใหม่ โดยให้อาราธนานั่งเอายังพระรัศมีองค์พระปิติ ๕ให้อาราธนานั่งทีละองค์
ตั้งกายให้ตรง คู้บัลลังก์ เท้าขวาทับเท้าซ้าย มือขวาทับมือซ้าย ตั้งสติใต้นาภี (สะดือ) สองนิ้วมือหายใจเข้าว่าพุท หายใจออกว่า โธ ให้ภาวนาในใจ

<< ย้อนกลับ | สารบัญ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม