ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

สมถะวิปัสสนา

คำอาราธนาพระรัศมี พระปีติ ๕ ประการ

ข้าฯขออาราธนาเพื่อจะขอเอายังพระรัศมีพระขุทกาปีติธรรมเจ้านี้จงได้ ฯลฯ
ขอพระกรรมฐานเจ้าทั้งมวลจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าเถิด ฯ
อุกาสะในที่นี้เล่าข้าจะขอเชิญปฏิบัติบูชาตามคำสั่งสอน ฯลฯ

อิติปิโส ภะคะวา ฯลฯ สัมมาอรหัง ฯลฯ อรหัง ๓ ครั้ง

นั่งภาวนาไป พระพุทโธ ที่ใต้นาภี ๒ นิ้วมือ
อาราธนานั่งเข้าสับพระปิติ ๕ ธรรมเจ้า เป็นอนุโลม เป็นปฏิโลม

ข้าขออาราธนาเพื่อขอเข้า สับพระปีติ ๕ ขอเอา พระขุททกาปีติ พระโอกกันติกาปีติ พระขณิกาปีติ พระอุพเพงคาปีติ พระโอกกันติกาปีติ พระผรณาปีติ เป็นอนุโลม ขอพระพุทธเจ้าจงเป็นที่พึ่งแก่ข้านี้เถิด ฯลฯ

อิติปิโส ๑ จบ สัมมาอรหัง ๓ ครั้ง อรหัง ๓ ครั้ง
ให้ภาวนาว่าพุทโธ ตั้งสติที่สูญน้อยกลางนาภี

คำอาราธนานั่งเข้าคืบพระปิติ ๕ ธรรมเจ้า เป็นอนุโลม เป็นปฏิโลม

ข้าฯขออาราธนา เพื่อขอเข้าคืบ พระปีติ ๕ เป็นอนุโลม ขอเอาพระขุททกาปีติ พระโอกกันติกาปีติ พระผรณาปีติ พระขณิกาปีติ พระอุพเพงคาปีติ ขอพระพุทธเจ้าจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้านี้เถิด ฯลฯ
อิติปิโส ภะคะวา ฯลฯ สัมมาอรหัง ๓ ครั้ง อรหัง ๓ ครั้ง
ให้ภาวนาว่าพุทโธ ตั้งสติที่ สูญน้อยกลางนาภี(สะดือ)

คำอาราธนาเข้าวัด-ออกวัด พระปีติ ๕ ธรรมเจ้า เป็นอนุโลมเป็นปฏิโลม

ข้าฯขออาราธนาขอเข้าวัดพระปีติ ๕ เป็นอนุโลม ขอเอา พระขุททกาปีติ พระขณิกาปีติ พระโอกกันติกาปีติ พระอุพเพงคาปีติ พระผรณาปีติ ขอพระพุทธเจ้าจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้านี้เถิด ฯลฯ
อิติปิโส ภะคะวา ฯลฯ สัมมาอรหัง ๓ ครั้ง อรหัง ๓ ครั้ง
(ให้ดูคำอธิบายตามรูปเข้าวัดออกวัด หรือให้พระอาจารย์อธิบาย)

คำอารธนาเข้าสะกดพระปีติ ๕ ประการ เป็นอนุโลม เป็นปฏิโลม

ข้าฯขอเข้าสะกดพระปีติ ๕ เป็นอนุโลม ขอเอาพระขุททกาปีติ พระขณิกาปีติ พระโอกกันติกาปีติ พระอุพเพงคาปีติ พระผรณาปีติ ขอพระพุทธเจ้าจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้านี้เถิด ฯลฯ
อิติปิโส ภะคะวา ฯลฯ สัมมาอรหัง ๓ ครั้ง อรหัง ๓ ครั้ง

วิธีเข้าสับ-เข้าคืบเป็นอนุโลม-เป็นปฏิโลม
เข้าสับพระปีติ ๕ เป็นอนุโลม เป็นปฏิโลม

ตั้ง-พระขุททกาปีติ-พระโอกกันติกาปีติ-พระขณิกาปีติ- พระอุพเพงคาปีติ-พระโอกกันติกาปีติ-พระผรณาปีติ

เข้าคืบพระปีติ ๕ เป็นอนุโลม เป็นปฏิโลม

ตั้งพระขุททกาปีติ-พระโอกกันติกาปีติ-พระผรณาปีติ-พระขณิกาปีติ-พระอุเพงคาปีติ
การนั่งเข้าวัด-ออกวัด ปีติ ๕ เป็นอนุโลม-เป็นปฏิโลม

เข้าวัด ออกวัดเป็นอนุโลม เป็นปฏิโลมในพระปีติ ๕ ประการให้ตั้งขุททกาปิติไว้ที่นาภีก่อนแล้วทำปทักษิณเลื่อนองค์ปิตินั้นเฉียงขึ้นทางเบื้องขวาที่กึ่งกลางท้องแล้วโอนเข้ามาหาหทัยวัตถุ แล้วออกทางเบื้องซ้ายเฉียงมาให้ถึงกลางแล้วโอนเข้าหานาภีเล่า เมื่อเลื่อนองค์ปิติไปตามเส้นทางนั้น เมื่อเลื่อนออกไปห่างระยะที่ตั้งเดิม ๑ นิ้ว หัวแม่มือแล้วต้องหยุดตั้งสติ และองค์ธรรมที่นั้นหน่อยหนึ่งแล้ว เลื่อนไปอีกเมื่อห่างออกไป ได้ระยะ ๑ นิ้ว แล้วต้องทำอย่างก่อนทำอย่างนี้ไปตลอดทางจนกลับมาอยู่ที่เดิม คือที่ นาภี

<< ย้อนกลับ | สารบัญ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม