ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

สมถะวิปัสสนา

วิธีเข้าสะกดพระปีติ ๕ ประการ

เป็นอนุโลม-เป็นปฏิโลม

เพื่อทำให้จิตใจอดทนต่อเสียง และแข็งแกร่งมากขึ้น สามารถยกจิตขึ้นสู่อัปนาสมาธิได้ง่าย เข้าสะกดปีติ ๕ ประการ เทียนยาว ๗ นิ้ว ๒ เล่ม ใช้ลูกสะกด ๑๒ ลูกเข้าสะกดยุคล ๖ ประการ เทียนยาว ๘ นิ้ว ใช้ลูกสะกด ๑๔ ลูกเข้าสะกด สุขสมาธิ ๒ ประการ เทียนยาว ๕ นิ้ว ใช้ลูกสะกด ๖ ลูก

เลื่อนองค์พระปีติ ๕ ระหว่างนาภีกับหทัย ไว้ เป็น ๕ จุด ใช้เทียนขี้ผึ้ง หนัก ๑ บาท ยาว ๗ นิ้ว ติดลูกสะกดเล่มละ ๖ ลูก ไว้ระยะห่างกัน ๑ นิ้ว ก้นเทียน และปลายเทียนไว้ระยะห่างกัน ๑ นิ้ว ก้นเทียนปักไว้กับไม้ตีนกาพอให้ลูกสะกดหล่นลงก้นบาตร เมื่ออาจารย์จุดเทียนเล่มแรกให้ผู้นั่ง นั่งสะกดระงับอารมณ์จนลูกสะกดลูกที่ ๑ หล่นลงก้นบาตร ให้ถือลูกสะกดลูกนี้เป็นสัญญาณ จึงตั้ง พระขุททกาปีติลงที่นาภี ลูกที่ ๒ หล่นตั้งพระขณิกาปีติ ลูกที่ ๓ หล่นตั้ง พระโอกกันติกาปีติ ลูกที่ ๔ หล่นตั้งพระอุพเพงคาปีติ ลูกที่ ๕ หล่นตั้งพระผรณาปีติ จบเข้าสะกดเป็นอนุโลม

แล้วจุดเทียนสะกดเล่มที่ ๒ พอลูกสะกดลูกแรกหล่นเป็นสัญญาณ แล้วตั้งพระผรณาปีติที่หทัย ถอยกลับลงมาตามทางเดิม เลื่อนจุดมาเรื่อย ๆ จนลูกสะกดลูกที่ ๖ ตกลงก้นบาตร จบวิธีสะกด โดยวิธีปฏิโลม

ความหมายของ ปีติ

ความอิ่มใจ ความปราโมทย์ ความยินดียิ่ง ความบันเทิง ความร่าเริง ความรื่นเริง ความปลื้มใจ ความตื่นเต้น ความที่จิตชื่นชมยินดี

<< ย้อนกลับ | สารบัญ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม