ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

สมถะวิปัสสนา

ลักษณะปีติ ๕ ประการ

พระขุททกาปีติเจ้า มีอุปจารสีขาวต่าง ๆ มี ลักษณะ ๔ ประการ ให้มึนตึง แลหนัก แลเย็น ให้ขนลุกหนังศีรษะพองสยองเกล้า

พระขณิกาปีติเจ้า มีลักษณะ ๙ ประการ อนึ่งให้ เกิดในจักขุทวารเป็นสายฟ้าแลบ เป็นประกาย เหมือนตีเหล็กไฟนั้นก็มี อนึ่งเกิดในทวารนั้นเป็นดังปลาตอดก็มี เกิดเหมือนเอ็นชักก็มี เกิดดังแมลงเม่าบินจับไต่ที่ตัวก็มี เกิดร้อนทั่วตัวและเกิดในหัวใจนั้น สั่นก็มี ไหวก็มี เกิดในการดูเอ็นเหลืองแลขาวดังไฟไหม้น้ำมันยางลามไปที่น้ำก็มี

พระโอกกันติกาปีติ มีลักษณะ ๖ ประการ เกิดดังฟองน้ำนั้นก็มี เป็นน้ำกระเพื่อมก็มี เกิดดังขี่เรือต้องละลอกคลื่นก็มี เกิดดังไม้ปักไว้ที่กลางสายน้ำไหลสั่นระรัวอยู่ก็มี เกิดดังหัวใจและท้องน้อยผัดผันอยู่ก็มี เกิดเป็นลมพัดขั้นทั่วกายก็มี

พระอุพเพงคาปีติ มีลักษณะ ๗ ประการ ให้กายสูงขึ้นให้กายเบา ให้กายลอยขึ้น ให้กายเยิบ ๆ แยบ ๆ เหมือนไรไต่ก็มี ให้ลงท้องเป็นบิดก็มี บางทีเป็นไข้อยู่ก็มี

พระผรณาปีติเจ้า มีลักษณะ ๖ ประการ ให้กายนั้นพรายก็มี เกิดให้กายเย็นประดุจอาบน้ำเกิดให้กายเย็นซาบไปทั่วกายเหมือนลงแช่น้ำก็มีลักษณะปีติทั้ง ๕

<< ย้อนกลับ | สารบัญ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม