ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

สมถะวิปัสสนา

พระปีติเจ้าทั้ง ๕

จัดเป็นธาตุ

๑. พระขุททกาปีติ ธาตุดิน ปฐวีธาตุ ๒๑
๒. พระขณิกาปีติ ธาตุไฟ เตโชธาตุ ๖
๓. พระโอกกันติกาปีติ ธาตุน้ำ อาโปธาตุ ๑๒
๔. พระอุพเพงคาปีติ ธาตุลม วาโยธาตุ ๗
๕. พระผรณาปีติ อากาสธาตุ อากาสธาตู ๑๐

รวมเป็นธาตุพระพุทธเจ้า ๕๖

พระขุททกาปีติ ปฐวีธาตุ ดิน ๒๑

คือ ๑. เกสา ๒. โลมา ๓. นขา ๔. ทันตา ๕. ตะโจ ๖. มังสัง ๗. นหารู ๘. อัฏฐิ ๙. อัฏฐมิญชัง ๑๐. วักกัง ๑๑. หทยัง ๑๒. ยกนัง ๑๓. กิโลมกัง ๑๔. ปิหกัง ๑๕. ปัปผาสัง ๑๖. อันตัง ๑๗. อันตคุณัง ๑๘. อุทริยัง ๑๙. กรีสัง ๒๐. มัตถเก ๒๑. มัตถลุงคัง

พระขณิกาปีติ เตโชธาตุ ๖

คือ ๑. จักขุวัตถุ ๒. โสตวัตถุ ๓. ฆานวัตถุ ๔. ชิวหาวัตถุ ๕. กายวัตถุ ๖. หทัยวัตถุ

พระโอกกันติกาปีติ อาโปธาตุ ๑๒

คือ ๑. ปิตตัง ๒. เสมหัง ๓.ปุพโพ ๔. โลหิตัง ๕. เสโท ๖. เมโท ๗. อัสสุ ๘. วะสา ๙. เขโฬ ๑๐. สิงฆานิกา ๑๑. ละสิกา ๑๒. มุตตัง

พระอุพเพงคาปีติ วาโยธาตุ ๗

คือ ๑. จักขุรัมมะณังวา ๒. โสตารัมมะณังวา ๓. ฆานารัมมะณังวา ๔. ชิวหารัมมะณังวา ๕. กายารัมมะณังวา ๖. จิตตารัมมะณังวา ๗. มโนรัมมะณังวา

พระผรณาปีติธรรมเจ้า อากาสธาตุ ๑๐

คือ ๑. ช่องตาซ้าย ๒. ช่องตาขวา ๓. ช่องจมูกซ้าย ๔. ช่องจมูกขวา ๕. ช่องหูซ้าย ๖. ช่องหูขวา ๗. ช่องทวารหนัก ๘. ช่องทวารเบา ๙. วจีทวารได้แก่ช่องปาก ๑๐. มโนทวารได้แก่ช่องหทัย รวมอากาศเป็น ๑๐

ให้พระโยคาวจรเจ้ารู้คุณพระบรมศาสดาเจ้า ๕๖ และคุณพระลักษณะปีติทั้ง ๕ รวมเป็น ๕๖ เท่ากัน ให้รู้โดยสันทัดเถิด แสดงพระลักษณะปีติเจ้าต่าง ๆ ทั้ง ๕ ปีติ โดยสังเขปเท่านี้แล

<< ย้อนกลับ | สารบัญ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม