ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

สมถะวิปัสสนา

การนั่งเจริญภาวนาพระยุคล ๖

๑.เมื่ออาราธนาได้พระลักษณะครบ ๖ องค์แล้ว
๒.ให้อาราธนาเอายังพระรัศมีพระยุคลธรรมทั้ง ๖ องค์ เอาทีละองค์
๓.ให้อาราธนานั่งเข้าสับ เป็นอนุโลม เป็นปฏิโลม
๔.ให้อาราธนานั่งเข้าคืบ เป็นอนุโลม เป็นปฏิโลม ตามแบบ
๕.ให้นั่งอาราธนาเข้าวัด ออกวัด เป็นอนุโลม เป็นปฏิโลม
๖.ให้อาราธนานั่งเข้าสะกด เป็นอนุโลม เป็นปฏิโลม

พระยุคลธรรมเจ้า ๖ ประการ

๑. กายปัสสัทธิ จิตตปัสสัทธิ กายสงบ จิตสงบ
๒. กายลหุตา จิตตลหุตา กายเบา จิตเบา
๓. กายมุทุตา จิตตมุทุตา กายอ่อน จิตอ่อน
๔. กายกัมมัญญา จิตตกัมมัญญา กายควรแก่การงาน จิตควรแก่การงาน
๕. กายปาคุญญตา จิตตปาคุญญา กายแคล่วคล่อง จิตแคล่วคล่อง
๖. กายุชุคคะตา จิตตุชุคคตา กายตรง จิตตรง

<< ย้อนกลับ | สารบัญ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม