ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

สมถะวิปัสสนา

ลักษณะพระยุคลธรรม ๖ ประการ

กายปัสสัทธิ จิตตปัสสัทธิ มีลักษณะ ๔ ประการ

๑.เกิดดูกายเนื้อตัวเย็นและหนัก จิตใจระงับอยู่
๒.เกิดเป็นดังต้นกล้วยถูกกระทบกาย
๓.เกิดเป็นดังฝนลูกเห็บตกถูกตัว
๔.เกิดเป็นดังต่อมน้ำถูกต้องกาย

กายลหุตา จิตตลหุตา มีลักษณะ ๔ ระการคือ

๑.เกิดดูเหมือนกายเนื้อตัวเบาเย็นแต่ผิวหนังและหายใจก็เบา ดูสบายนัก
๒.เกิดในกายดูเหมือนเนื้อตัวไต่และแล่นขึ้นพันกันเป็นดังแมลงเล่นไต่บนพื้นน้ำฉะนั้น
๓.เป็นเหมือนแมลงขายาวไต่ตัว
๔.เป็นเหมือนแมลงใยพันตัว

กายมุทุตา จิตตมุทุตา มีลักษณะ ๓ ประการคือ

๑.เกิดดูกายเนื้อตัวอ่อน และหายใจก็อ่อนสุขุมนัก
๒.เกิดปรากฏแก่ปัญญาจักษุเป็นเหมือนควันไฟและหมอกอ่อนปกคลุมกายเนื้อตัวทั้งมวล
๓.เกิดดูกายเนื้อตัวเต็มเป็นเหมือนยัดหมอนฉะนั้น และเป็นเหมือนหยุดหายใจ

กายกัมมัญญะตา จิตตกัมมัญญะตา มีลักษณะ ๖ ประการคือ

๑.เกิดดูเหมือนกายเนื้อตัวอึดอัดและร้อนนิดหน่อย
๒.เกิดในกายเป็นเหมือนหาดทรายมีน้ำใส
๓.เกิดเป็นเหมือนต่อมน้ำตกทับศีรษะและกายทั้งมวล
๔.เกิดเป็นเหมือนเหงื่อไหลออกจากตัว และหน้าในเวลาแดดร้อน
๕.เกิดเป็นสมาธิดูเยือกเย็น เนื้อตัวหดหู่และหายใจขัดนิดหน่อย
๖.เกิดดังผิวกายเป็นดังไข้เหนือ และเป็นเหมือนผิวแดดในยาวหนาว

กายปาคุญญตา จิตปาคุญญตา มีลักษณะ ๙ ประการคือ

๑.เกิดดูเนื้อตัวแวววาวเหมือนหิ่งห้อยเข้าในที่มืด
๒.เกิดดูเหมือนเนื้อตัวหนักและเป็นลมเวียนศีรษะตาลาย
๓.เกิดลมขึ้นในหลังในท้อง เป็นเหมือนลมพัดขึ้นเบื้องบน
๔.เกิดเป็นก้อนเท่าลูกหมากหรือเท่ากำปั้น ฝังอยู่ในท้อง หัวเหน่าและอก หายใจขัดอยู่
๕.กายเนื้อตัวเกิดคายหรือแสบร้อน
๖.ให้เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ เป็นเหมือนคนหมุนกงจักร หรือกงเกวียน
๗.เกิดเป็นสมาธิให้กายเนื้อตัวดูหนัก และหายใจคล่องสบาย
๘.ให้เกิดเวียนลงมาตั้งแต่ศีรษะถึงบั้นเอว เป็นเหมือนหมุนกงจักร หรือกงเกวียน
๙.ตามตัว และศีรษะมีอาการเหมือนปลิงเกาะอยู่

กายยุชุคคะตา จิตตุชุคคะตา มีลักษณะ ๓ ประการคือ

๑.ให้กายเนื้อตัวดูเหมือนเหยียด หรือแผ่ออก
๒.ให้กายแผ่ออก และแข็งเป็นเหมือนรูปภาพที่เขียนไว้ และหายใจถี่ขึ้น
๓.เกิดเป็นสมาธิ กายเนื้อตัว และจิตตั้งมั่น อยู่สบายนัก

<< ย้อนกลับ | สารบัญ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม