ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

สมถะวิปัสสนา

ลักษณะอานาปานสติ

อุคคหนิมิตในห้องอานาปานสติมีลักษณะ ๑๐ คือ

๑. ตุลปิจุ ปรากฏดังปุยนุ่น
๒. กัปปสปิจุ ปรากฏดังปุยฝ้าย
๓.วาตธารา ปรากฏดังลมต้านไว้
๔. เมฆสัณฐาณ มีสัณฐานดังเมฆ
๕. คัดคิธุมะ ปรากฏดังควันไฟ
๖. นีละ ปรากฏเป็นสีเขียว
๗. ปีตะ ปรากฏเป็นสีเหลือง
๘.โลหิตะ ปรากฏเป็นสีแดง
๙.โอทาต ปรากฏเป็นสีขาว
๑๐.มัญเชฏฐะ ปรากฏเป็นสีหงส์บาท

ปฏิภาคนิมิต ในห้องอานาปานสติ มีลักษณะ ๑๐ ประการ

๑. จันทมณฑล ปรากฏดังดวงพระจันทร์
๒. สุริยะมณฑล ปรากฏดังดวงอาทิตย์
๓. อมาจันทมณฑล ปรากฏดังพระจันทร์ในวันดับ
๔. มุขอาทาสะ ปรากฏดังกระจกส่องหน้า
๕. เมฆสัณฐาน ปรากฏมีสัณฐานดังเมฆ
๖. ดาราสัณฐาน ปรากฏมีสัณฐานดังดวงดาว
๗. ผลึกสัณฐาน ปรากฏมีสัณฐานดังแก้วผลึก
๘. จักกะสัณฐาน ปรากฏมีสัณฐานดังจักร
๙. รถจักกะ ปรากฏดังล้อรถ
๑๐. พลาหกปฏละ ปรากฏดังแผ่นวลาหก

<< ย้อนกลับ | สารบัญ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม