ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

สมถะวิปัสสนา

ญาณในโวทาน ๑๓

ญาณในโวทาน ๑๓ เป็นไฉน

๑.จิตแล่นไปตามอตีตารมณ์ ตกไปข้างฝ่ายความฟุ้งซ่าน พระโยคาวจรเว้นจิตนี้เสียย่อมตั้งมั่นจิตนั้นไปในฐานหนึ่ง จิตย่อมไม่ถึงความฟุ้งซ่านแม้ด้วยอาการอย่างนี้
๒.จิตจำนงหวังอนาคตารมณ์ ถึงความกวัดแกว่ง พระโยคาวจรเว้นจิตนั้นเสีย น้อมจิตนั้นไปในฐานนั้นแล จิตย่อมไม่ถึงความฟุ้งซ่าน แม้ด้วยอาการอย่างนี้
๓.จิตหดหู่ ตกไปข้างฝ่ายความเกียจคร้าน พระโยคาวจรประคองจิตนั้นไว้แล้ว ละความเกียจคร้านจิตย่อมไม่ถึงความฟุ้งซ่านแม้ด้วยอาการอย่างนี้
๔.จิตถือจัด ตกไปข้างฝ่ายอุทธัจจะ พระโยคาวจรเว้นจิตนั้นเสียแล้วละอุทธัจจะ จิตย่อมไม่ถึงความฟุ้งซ่านแม้ด้วยอาการอย่างนี้
๕.จิตรู้เกินไปตกไปข้างฝ่ายกำหนัด พระโยคาวจรเว้นจิตนั้นเสีย เป็นผู้รู้ทันจิตนั้นละความกำหนัดเสีย จิตย่อมไม่ถึงความฟุ้งซ่านแม้ด้วยอาการอย่างนี้
๖.จิตไม่รู้ตกไปข้างฝ่ายพยาบาท พระโยคาวจรเป็นผู้รู้ทันจิตนั้น ละความพยาบาทเสีย จิตย่อมไม่ถึงความฟุ้งซ่านแม้ด้วยอาการอย่างนี้

จิตบริสุทธิ์ด้วยฐาน ๖ ประการนี้ ย่อมขาวผ่อง ถึงความเป็นธรรมอย่างเดียว

ความเป็นธรรมอย่างเดียวเหล่านั้นเป็นไฉน

๑.ความเป็นธรรมอย่างเดียวในความปรากฏ แห่งการบริจาคทานความเป็นธรรมอย่างเดียวในความปรากฏ แห่งสมถนิมิต

๒.ความเป็นธรรมอย่างเดียวในความเป็นธรรมลักษณะ แห่งความเสื่อมความเป็นธรรมอย่างเดียวในความปรากฏ แห่งนิโรธ

๓.ความเป็นธรรมอย่างเดียวในความปรากฏ แห่งการบริจาคทาน ของบุคคลผู้น้อมใจไปใน จาคะทั้งหลาย ความเป็นธรรมอย่างเดียวในความปรากฏ แห่งสมถะนิมิต ของบุคคลผู้มั่นประกอบใน อธิจิตทั้งหลาย

๔.ความเป็นธรรมอย่างเดียวในความปรากฏเป็นลักษณะ แห่งความเสื่อม ของบุคคลผู้เจริญวิปัสสนาทั้งหลาย

ความเป็นธรรมอย่างเดียวในความปรากฏแห่งนิโรธ ของพระอริยบุคคลทั้งหลาย จิตที่ถึงความเป็นธรรมอย่างเดียวโดยฐาน ๔ เหล่านี้ ย่อมเป็นจิตมีปฏิปทาวิสุทธิผ่องใสเจริญงอกงามด้วยอุเบกขา และถึงความร่าเริงด้วยญาณ

<< ย้อนกลับ | สารบัญ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม