ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

สมถะวิปัสสนา

ญาณด้วยสามารถแห่งสมาธิ ๒๔

ญาณด้วยสามารถแห่งสมาธิ ๒๔ เป็นอย่างไร

๑.ความที่จิตมีอารมณ์เดียว ไม่ฟุ้งซ่าน ด้วยสามารถลมหายใจออกยาว เป็นสมาธิ

๒.ความที่จิตมีอารมณ์เดียว ไม่ฟุ้งซ่าน ด้วยสามารถลมหายใจเข้ายาว เป็นสมาธิ

๓.ความที่จิตมีอารมณ์เดียว ไม่ฟุ้งซ่าน ด้วยสามารถลมหายใจออกสั้น เป็นสมาธิ

๔.ความที่จิตมีอารมณ์เดียว ไม่ฟุ้งซ่าน ด้วยสามารถลมหายใจออกสั้น เป็นสมาธิ

๕.ความที่จิตมีอารมณ์เดียว ไม่ฟุ้งซ่าน ด้วยสามารถเป็นผู้รู้แจ้งกองลมทั้งปวงหายใจออก เป็นสมาธิ

๖.ความที่จิตมีอารมณ์เดียว ไม่ฟุ้งซ่าน ด้วยสามารถเป็นผู้รู้แจ้งกองลมทั้งปวงหาย ใจเข้า เป็นสมาธิ

๗.ความที่จิตมีอารมณ์เดียว ไม่ฟุ้งซ่าน ด้วยสามารถระงับกายสังขารหายใจออก เป็นสมาธิ

๘.ความที่จิตมีอารมณ์เดียว ไม่ฟุ้งซ่าน ด้วยสามารถระงับกายสังขารหายใจเข้าเป็นสมาธิ

๙.ความที่จิตมีอารมณ์เดียว ไม่ฟุ้งซ่าน ด้วยสามารถรู้แจ้งปีติหายใจออกเป็นสมาธิ

๑๐.ความที่จิตมีอารมณ์เดียว ไม่ฟุ้งซ่าน ด้วยสามารถรู้แจ้งปีติหายใจเข้า เป็นสมาธิ

๑๑.ความที่จิตมีอารมณ์เดียว ไม่ฟุ้งซ่าน ด้วยสามารถรู้แจ้งสุขหายใจออกเป็นสมาธิ

๑๒.ความที่จิตมีอารมณ์เดียว ไม่ฟุ้งซ่าน ด้วยสามารถรู้แจ้งสุขหายใจเข้า เป็นสมาธิ

๑๓.ความที่จิตมีอารมณ์เดียว ไม่ฟุ้งซ่าน ด้วยสามารถรู้แจ้งจิตสังขารหายใจออก เป็นสมาธิ

๑๔.ความที่จิตมีอารมณ์เดียว ไม่ฟุ้งซ่าน ด้วยสามารถรู้แจ้งจิตสังขารหายใจเข้า เป็นสมาธิ

๑๕.ความที่จิตมีอารมณ์เดียว ไม่ฟุ้งซ่าน ด้วยสามารถระงับจิตสังขารหายใจออก เป็นสมาธิ

๑๖.ความที่จิตมีอารมณ์เดียว ไม่ฟุ้งซ่าน ด้วยสามารถระงับจิตสังขารหายใจเข้า เป็นสมาธิ

๑๗.ความที่จิตมีอารมณ์เดียว ไม่ฟุ้งซ่าน ด้วยสามารถรู้แจ้งจิตหายใจออก เป็นสมาธิ

๑๘.ความที่จิตมีอารมณ์เดียว ไม่ฟุ้งซ่าน ด้วยสามารถรู้แจ้งจิตหายใจเข้า เป็นสมาธิ

๑๙.ความที่จิตมีอารมณ์เดียว ไม่ฟุ้งซ่าน ด้วยสามารถทำจิตให้บันเทิงหายใจออก เป็นสมาธิ

๒๐.ความที่จิตมีอารมณ์เดียว ไม่ฟุ้งซ่าน ด้วยสามารถทำจิตให้บันเทิงหายใจเข้า เป็นสมาธิ

๒๑.ความที่จิตมีอารมณ์เดียว ไม่ฟุ้งซ่าน ด้วยสามารถตั้งจิตไว้หายใจออกเป็นสมาธิ

๒๒.ความที่จิตมีอารมณ์เดียว ไม่ฟุ้งซ่าน ด้วยสามารถตั้งจิตไว้หายใจเข้า เป็นสมาธิ

๒๓.ความที่จิตมีอารมณ์เดียว ไม่ฟุ้งซ่าน ด้วยสามารถความเป็นผู้เปลื้องจิตหายใจออกเป็นสมาธิ

๒๔.ความที่จิตมีอารมณ์เดียว ไม่ฟุ้งซ่าน ด้วยสามารถความเป็นผู้เปลื้องจิตหายใจเข้า เป็นสมาธิ

<< ย้อนกลับ | สารบัญ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม