ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

สมถะวิปัสสนา

วิปัสสนา ๗๒

ญาณด้วยความสามารถแห่งวิปัสสนา ๗๒ เป็นอย่างไร

๑.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณา ลมหายใจออกยาว โดยความไม่เที่ยง
๒.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณา ลมหายใจออกยาว โดยความเป็นทุกข์
๓.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณา ลมหายใจออกยาว โดยความเป็นอนัตตา
๔.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณา ลมหายใจเข้ายาว โดยความไม่เที่ยง
๕.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณา ลมหายใจเข้ายาว โดยความเป็นทุกข์
๖.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณา ลมหายใจเข้ายาว โดยความเป็นอนัตตา
๗.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณา ลมหายใจออกสั้น โดยความไม่เที่ยง
๘.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณา ลมหายใจออกสั้น โดยความเป็นทุกข์
๙.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณา ลมหายใจออกสั้น โดยความเป็นอนัตตา
๑๐.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณา ลมหายใจเข้าสั้น โดยความไม่เที่ยง
๑๑.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณา ลมหายใจเข้าสั้น โดยความเป็นทุกข์
๑๒.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณา ลมหายใจเข้าสั้น โดยความเป็นอนัตตา
๑๓.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาจักเป็นผู้รู้แจ้งกองลมทั้งปวงหายใจออก โดยความไม่เที่ยง
๑๔.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาจักเป็นผู้รู้แจ้งกองลมทั้งปวงหายใจออก โดยความเป็นทุกข์
๑๕.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาจักเป็นผู้รู้แจ้งกองลมทั้งปวงหายใจออก โดยความเป็นอนัตตา
๑๖.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาจักเป็นผู้รู้แจ้งกองลมทั้งปวงหายใจเข้า โดยความไม่เที่ยง
๑๗.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาจักเป็นผู้รู้แจ้งกองลมทั้งปวงหายใจเข้า โดยความเป็นทุกข์
๑๘.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาจักเป็นผู้รู้แจ้งกองลมทั้งปวงหายใจเข้า โดยความเป็นอนัตตา
๑๙.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาจักระงับกายสังขารหายใจออกโดยความไม่เที่ยง
๒๐.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาจักระงับกายสังขารหายใจออกโดยความเป็นทุกข์
๒๑.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาจักระงับกายสังขารหายใจออกโดยความเป็นอนัตตา
๒๒.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาจักระงับกายสังขารหายใจเข้าโดยความไม่เที่ยง
๒๓.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาจักระงับกายสังขารหายใจเข้าโดยความเป็นทุกข์
๒๔.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาจักระงับกายสังขารหายใจเข้าโดยความเป็นอนัตตา
๒๕.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาจักรู้แจ้งปีติหายใจออก โดยความไม่เที่ยง
๒๖.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาจักรู้แจ้งปีติหายใจออก โดยความเป็นทุกข์
๒๗.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาจักรู้แจ้งปีติหายใจออก โดยความเป็นอนัตตา
๒๘.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาจักรู้แจ้งปีติหายใจเข้า โดยความไม่เที่ยง
๒๙.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาจักรู้แจ้งปีติหายใจเข้า โดยความเป็นทุกข์
๓๐.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาจักรู้แจ้งปีติหายใจเข้า โดยความเป็นอนัตตา
๓๑.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาจักรู้แจ้งสุขหายใจออก โดยความไม่เที่ยง
๓๒.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาจักรู้แจ้งสุขหายใจออก โดยความเป็นทุกข์
๓๓.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาจักรู้แจ้งสุขหายใจออก โดยความเป็นอนัตตา
๓๔.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาจักรู้แจ้งสุขหายใจเข้า โดยความไม่เที่ยง
๓๕.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาจักรู้แจ้งสุขหายใจเข้า โดยความเป็นทุกข์
๓๖.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาจักรู้แจ้งสุขหายใจเข้า โดยความเป็นอนัตตา
๓๗.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาจักรู้แจ้งจิตสังขารหายใจออก โดยความไม่เที่ยง
๓๘.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาจักรู้แจ้งจิตสังขารหายใจออก โดยความเป็นทุกข์
๓๙.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาจักรู้แจ้งจิตสังขารหายใจออก โดยความเป็นอนัตตา
๔๐.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาจักรู้แจ้งจิตสังขารหายใจเข้า โดยความไม่เที่ยง
๔๑.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาจักรู้แจ้งจิตสังขารหายใจเข้า โดยความเป็นทุกข์
๔๒.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาจักรู้แจ้งจิตสังขารหายใจเข้า โดยความเป็นอนัตตา
๔๓.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาระงับจิตสังขารหายใจออก โดยความไม่เที่ยง
๔๔.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาระงับจิตสังขารหายใจออก โดยความเป็นทุกข์
๔๕.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาระงับจิตสังขารหายใจออกโดยความเป็นอนัตตา
๔๖.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาระงับจิตสังขารหายใจเข้า โดยความไม่เที่ยง
๔๗.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาระงับจิตสังขารหายใจเข้า โดยความเป็นทุกข์
๔๘.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาระงับจิตสังขารหายใจเข้า โดยความเป็นอนัตตา
๔๙.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาจักรู้แจ้งจิตหายใจออก โดยความไม่เที่ยง
๕๐.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาจักรู้แจ้งจิตหายใจออกโดยความเป็นทุกข์
๕๑.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาจักรู้แจ้งจิตหายใจออกโดยความเป็นอนัตตา
๕๒.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาจักรู้แจ้งจิตหายใจเข้าโดยความไม่เที่ยง
๕๓.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาจักรู้แจ้งจิตหายใจเข้าโดยความเป็นทุกข์
๕๔.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาจักรู้แจ้งจิตหายใจเข้าโดยความเป็นอนัตตา
๕๕.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาจักทำจิตให้บันเทิงหายใจออก โดยความไม่เที่ยง
๕๖.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาจักทำจิตให้บันเทิงหายใจออก โดยความเป็นทุกข์
๕๗.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาจักทำจิตให้บันเทิงหายใจออก โดยความเป็นอนัตตา
๕๘.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาจักทำจิตให้บันเทิงหายใจเข้า โดยความไม่เที่ยง
๕๙.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาจักทำจิตให้บันเทิงหายใจเข้า โดยความเป็นทุกข์
๖๐.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาจักทำจิตให้บันเทิงหายใจเข้า โดยความเป็นอนัตตา
๖๑.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาจักตั้งจิตไว้หายใจออก โดยความไม่เที่ยง
๖๒.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาจักตั้งจิตไว้หายใจออก โดยความเป็นทุกข์
๖๓.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาจักตั้งจิตไว้หายใจออก โดยความเป็นอนัตตา
๖๔.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาจักตั้งจิตไว้หายใจเข้า โดยความไม่เที่ยง
๖๕.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาจักตั้งจิตไว้หายใจเข้า โดยความเป็นทุกข์
๖๖วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาจักตั้งจิตไว้หายใจเข้า โดยความเป็นอนัตตา
๖๗.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาจักเปลื้องจิตหายใจออก โดยความไม่เที่ยง
๖๘.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาจักเปลื้องจิตหายใจออก โดยความเป็นทุกข์
๖๙.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาจักเปลื้องจิตหายใจออก โดยความเป็นอนัตตา
๗๐.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาจักเปลื้องจิตหายใจเข้า โดยความไม่เที่ยง
๗๑.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาจักเปลื้องจิตหายใจเข้า โดยความเป็นทุกข์
๗๒.วิปัสสนาด้วยอรรถว่าพิจารณาจักเปลื้องจิตหายใจเข้า โดยความเป็นอนัตตา

<< ย้อนกลับ | สารบัญ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม