ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

สมถะวิปัสสนา

ญาณในวิมุตติสุข ๒๑

ญาณในวิมุตติสุข ๒๑ เป็นอย่างไร

๑.เพราะละ เพราะตัดขาดซึ่ง สักกายทิฐิ ด้วยโสดาปัตติมรรค
๒.เพราะละ เพราะตัดขาดซึ่ง วิจิกิจฉา ด้วยโสดาปัตติมรรค
๓.เพราะละ เพราะตัดขาดซึ่ง ลีลัพปตปรามาสด้วยโสดาปัตติมรรค
๔.เพราะละ เพราะตัดขาดซึ่ง ทิฐานุสัย ด้วยโสดาปัตติมรรค
๕.เพราะละ เพราะตัดขาดซึ่ง วิจิกิจฉานุสัย ด้วยโสดาปัตติมรรค
๖.เพราะละ เพราะตัดขาดซึ่ง กามราคะสังโยชน์ด้วยสกทาคามิมรรค
๗.เพราะละ เพราะตัดขาดซึ่ง ปฏิฆสังโยชน์ ด้วยสกทาคามิมรรค
๘.เพราะละ เพราะตัดขาดซึ่ง กามราคนุสัย ด้วยสกทาคามิมรรค
๙.เพราะละ เพราะตัดขาดซึ่ง ปฏิฆานุสัย ส่วนหยาบๆด้วยสกทาคามิมรรค
๑๐.เพราะละ เพราะตัดขาดซึ่ง กามราคสังโยชน์ ด้วยอนาคามิมรรค
๑๑.เพราะละ เพราะตัดขาดซึ่ง ปฏิฆสังโยชน์ ด้วยอนาคามิมรรค
๑๒.เพราะละ เพราะตัดขาดซึ่ง กามราคนุสัย ด้วยอนาคามิรรรค
๑๓.เพราะละ เพราะตัดขาดซึ่ง ปฏิฆานุสัยส่วนละเอียดด้วยอนาคามิมรรค
๑๔.เพราะละ เพราะตัดขาดซึ่ง รูปราคะ ด้วยอรหัตมรรค
๑๕.เพราะละ เพราะตัดขาดซึ่ง อรูปราคะ ด้วยอรหัตมรรค
๑๖.เพราะละ เพราะตัดขาดซึ่ง มานะ ด้วยอรหัตมรรค
๑๗.เพราะละ เพราะตัดขาดซึ่ง อุทธัจจะ ด้วยอรหัตมรรค
๑๘.เพราะละ เพราะตัดขาดซึ่ง อวิชชา ด้วยอรหัตมรรค
๑๙.เพราะละ เพราะตัดขาดซึ่ง มานานุสัย ด้วยอรหัตมรรค
๒๐.เพราะละ เพราะตัดขาดซึ่ง ภวราคานุสัย ด้วยอรหัตมรรค
๒๑.เพราะละ เพราะตัดขาดซึ่ง อวิชชานุสัย ด้วยอรหัตมรรค

ญาณในวิมุตติสุข ๒๑ ประการเหล่านี้ บุคคลเมื่อเจริญสมาธิอันสัมปยุต ด้วยอานาปานสติอันมีวัตถุ ๑๖ ญาณ ๒๐๐ เหล่านี้อันสัมปยุตด้วยสมาธิ ย่อมเกิดขึ้น

<< ย้อนกลับ | สารบัญ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม