ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

สมถะวิปัสสนา

การพิจารณาภูตกสิณ

การพิจารณาภูตกสิณ วรรณกสิณ

ทิฐิ คือความลูบคลำด้วยความถือผิด บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมเห็น ดิน น้ำ ไฟ ลม เขียว เหลือง แดง ขาว โดยความเป็นตน ย่อมเห็นกสิณทั้งหลาย และ ตนไม่มีสองว่า กสิณทั้งหลายอันใดเราก็อันนั้น เราอันใดกสิณทั้งหลายก็อันนั้น เปรียบเหมือนเมื่อประทีปน้ำมันกำลังลุกโพรงอยู่ บุคคลเห็นเปลวไฟ และ แสงสว่าง ไม่เป็นสองว่า เปลวไฟอันใด แสงสว่างก็อันนั้น แสงสว่างอันใดเปลวไฟก็อันนั้น

ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็เหมือนกันฉันนั้น ย่อมเห็นกสิณทั้งหลายโดยความเป็นตน คือย่อมเห็นกสิณทั้งหลายของตน ไม่มีสองว่า กสิณทั้งหลายอันใด เราก็อันนั้น เราอันใดกสิณทั้งหลายก็อันนั้น ทิฐิ คือความลูบคลำด้วยความถือผิด ทิฐิไม่ใช่วัตถุ วัตถุไม่ใช่ทิฐิ ทิฐิเป็นอย่างหนึ่ง วัตถุเป็นอย่างหนึ่ง ทิฐิ และ วัตถุนี้เป็น อัตตานุทิฐิ เป็น มิจฉาทิฐิ เป็นทิฐิวิบัติ บุรุษผู้ประกอบด้วย อัตตานุทิฐิ ย่อมมีคติเป็นสอง

<< ย้อนกลับ | สารบัญ | หน้าถัดไป >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม