ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

สมถะวิปัสสนา

จากพระไตรปิฏ ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ (เถรวาท)
ของ สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)
วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร (พลับ)
พระครูสังฆรักษ์วีระ ฐานวีโร รวบรวม และเรียบเรียง

         ข้าพเจ้าได้ รวบรวมเรียบเรียง หนังสือสมถะ-วิปัสสนากรรมฐาน จากพระไตรปิฎก ตามแนวทางพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลำดับ ฝ่ายเถรวาท ซึ่งถือตามคติที่พระอรหันต์พุทธสาวก ที่ได้วางหลักพระธรรมวินัย และธรรมปฏิบัติเป็นแบบแผนไว้เมื่อครั้งปฐมสังคายนา และนับถือแพร่หลายในประเทศ ไทย พม่า ลังกา ลาว และกัมพูชา ของสมเด็จพระสังฆราช สุก ไก่เถื่อน วัดราชสิทธาราม องค์ปฐมปรมาจารย์พระกรรมฐาน อันเป็นศูนย์กลางพระกรรมฐาน ประจำกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อให้ผู้ปฎิบัติกรรมฐานได้ทราบแนวทางที่ถูกต้องตามหลักในพระไตรปิฎก และช่วยให้ผู้ปฎิบัติกรรมฐาน ไม่ต้องค้นหาหลักฐานในพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นการเสียเวลา เพราะในพระไตรปิฎกมีหนังสือต้องค้นคว้าถึง ๘๐ เล่ม

อีกทั้งข้าพเจ้าเคยได้ยินพระนักปฎิบัติบางท่าน พูดถึงเรื่องการปฎิบัติพระกรรมฐาน ผิดบ้าง ถูกบ้าง ซึ่งข้าพเจ้าเคยได้ยินมานาน จึงเห็นว่าควรจะค้นเรื่องสมถะวิปัสสนากรรมฐาน จากพระไตรปิฎก ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ ให้ผู้ปฎิบัติกรรมฐาน ได้ศึกษาหาความรู้ และพูดเรื่องการปฎิบัติได้อย่างถูกต้อง ตามหลักในพระไตรปิฎก

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เอง

สารบัญ | หน้าถัดไป >>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย