ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร

ทิศ ๖

       ในการอยู่ในสังคมนั้นยังมีบุคคลประเภทต่างๆ อยู่รอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นข้างหน้า ข้างหลัง ข้างซ้าย ข้างขวา เปรียบเหมือนทิศต่างๆ ที่จะต้องรู้และประพฤติตัวให้ถูกต้องและเหมาะสมกับบุคคลประเภทนั้นๆ ซึ่งเป็นหน้าที่ของมนุษย์เพื่อการอยู่ร่วมกันด้วยดี มีลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันและกัน ต่างก็มีกตัญญูกตเวทิตธรรมต่อกนและกัน อันจะช่วยให้สังคมเกิดการประสานร่วมมือสามัคคีกัน เป็นปึกแผ่นแน่นหนามีความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาและสันติสุข นั่นคือ ทุกคนต้องรู้จักทิศต่างๆ ทั้ง ๖ รวมทั้งร็หน้าที่ของตนที่จะพึงปฏิบัติต่อทิศนั้นๆ แล้วปฏิบัติด้วยความจริงใจและจริงจัง กล่าวคือ

ทิศเบื้องหน้า : ได้แก่ บิดามารดา
บุตรพึงปฏิบัติต่อท่าน ดังนี้
  ๑.ท่านได้เลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบ
  ๒.ช่วยกิจของท่าน
  ๓.ดำรงวงศ์ตระกูล
  ๔.ประพฤติตนให้เป็นผู้สมควรรับทรัพย์มรดก
  ๕. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ทำบุญอุทิศให้ท่าน

บิดามารดา ย่อมอนุเคราะห์ตอบบุตร ดังนี้
  ๑. ห้ามมิให้ทำความชั่ว
  ๒.ให้ตั้งอยู่ในความดี
  ๓.ให้ศึกษาศิลปวิทยา
  ๔.หาภรรยาสามีที่สมควรให้
  ๕.มอบทรัพย์ให้ในสมัย

ทิศเบื้องขวา : ครู อาจารย์
ศิษย์พึงปฏิบัติต่อท่าน ดังนี้
    ๑.ด้วยลุกขึ้นยืนรับ
    ๒.ด้วยเข้าไปยืนคอยรับใช้
    ๓.ด้วยเชื่อฟัง
    ๔.ด้วยอุปัฏฐาก
    ๕.ด้วยเรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ

ครู อาจารย์ย่อมอนุเคราะห์ศิษย์ตอบ ดังนี้
  ๑. แนะนำดี
    ๒.ให้เรียนดี
    ๓.บอกศิลปให้สิ้นเชิง
    ๔.ยกย่องให้ปรากฏในหมู่เพื่อนฝูง
    ๕.ทำความป้องกันทิศทั้งหลาย
    จะไปทิศทางไหนก็ไม่อดอยาก

ทิศเบื้องหลัง : บุตรภรรยา
สามีพึงปฏิบัติต่อภรรยาดังนี้
     ๑.ด้วยการยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยา
     ๒.ด้วยไม่ดูหมิ่น
     ๓.ด้วยไม่ประพฤตินอกใจ
     ๔.ด้วยมอบความเป็นใหญ่ในบ้านให้
     ๕.ด้วยให้เครื่องแต่งตัว

ภรรยาย่อมอนุเคราะห์ตอบสามี ดังนี้
    ๑.จัดการงานดี
    ๒.สงเคราะห์คนข้างเคียงของสามี
    ๓.ไม่ประพฤตินอกใจสามี
    ๔.รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ไว้
    ๕.ขยันไม่เกียจคร้านกิจการทั้งปวง

ทิศเบื้องซ้าย : มิตรสหาย
มิตรพึงปฏิบัติต่อมิตร ดังนี้
  ๑.ด้วยให้ปันสิ่งของ
  ๒.ด้วยเจรจาถ้อยคำไพเราะ
  ๓.ด้วยประพฤติประโยชน์
  ๔.ด้วยความเป็นผู้มีตนเสมอ (เสมอต้นเสมอปลาย)
  ๕.ด้วยไม่แกล้งกล่าวให้คลาดจากความเป็นจริง

มิตรย่อมอนุเคราะห์มิตรตอบ ดังนี้
   ๑.รักษามิตรผู้ประมาทแล้ว
   ๒.รักษาทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้ว
   ๓.เมื่อมีภัยเอาเป็นที่พึ่งพำนักได้
   ๔.ไม่ละทิ้งในยามวิบัติ (ยามฉิบหาย)
   ๕.นับถือตลอดวงศ์ของมิตร

ทิศเบื้องต่ำ : บ่าว/ลูกจ้าง
นายพึงปฏิบัติต่อบ่าว/ลูกจ้างดังนี้
    ๑.ด้วยจัดการงานให้ทำตามสมควรแก่กำลัง
    ๒.ด้วยให้อาหารและรางวัล
    ๓.ด้วยรักษาพยาบาลในเวลาเจ็บไข้
    ๔.ด้วยแจกของมีรสแปลกๆดีๆให้กิน
    ๕.ด้วยปล่อยให้สมัย(ให้สนุกรื่นเริงเป็นครั้ง
    เป็นคราวตามสมควรแก่โอกาส

บ่าว/ลูกจ้างย่อมอนุเคราะห์ตอบนาย ดังนี้
    ๑.ลุกขึ้นทำงานก่อนนาย
    ๒.เลิกการงานหลังนาย
    ๓.ถือเอาแต่ของที่นายให้
    ๔.ทำการงานให้ดีขึ้น
    ๕.นำคุณของนายไปสรรเสริญในที่ต่างๆ

ทิศเบื้องบน: สมณพราหมณ์
เราพึงปฏิบัติต่อท่าน ดังนี้
   ๑.ด้วยกายกรรม คือ ทำอะไรๆประกอบด้วยเมตตา
   ๒.ด้วยวจีกรรม คือ ทำอะไรๆประกอบด้วยเมตตา
   ๓.ด้วยมโนกรรม คือทำอะไร ๆ ประกอบด้วยเมตตา
   ๔.ด้วยเป็ฯผู้ไม่ปิดบังเขา คือ มิได้ห้ามไม่ให้เข้าบ้านเรือน
   ๕.ด้วยให้อามิสทาน (สิ่งของ)

สมณพราหมณ์ ย่อมอนุเคราะห์ตอบ ดังนี้
   ๑.ห้ามมิให้กระทำชั่ว
   ๒.ให้ตั้งอยู่ในความดี
   ๓.อนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันงาม
   ๔.ให้ได้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง
   ๕.ทำสิ่งที่เคยฟังแล้วให้แจ่มแจ้ง
   ๖.บอกทางสวรรค์ให้

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย