ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร

บารมี 10

หรือ ทศบารมี หรือ บารมี 10 คือ กำลังใจที่ต้องทำให้เต็ม ไม่พร่อง มี 10 อย่าง

  1. ทาน การให้โดยไม่หวังผล
  2. ศีล การรักษาศีลให้เป็นปกติ
  3. เนกขัมมะ การถือบวช
  4. ปัญญา ความรู้
  5. วิริยะ ความเพียร
  6. ขันติ ความอดทนอดกลั้น
  7. สัจจะ ความตั้งใจจริง เอาจริง จริงใจ
  8. อธิษฐาน ความตั้งใจมั่น ไม่เปลี่ยนแปลง
  9. เมตตา ความรักด้วยความปรานี
  10. อุเบกขา ความวางเฉย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย