ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร

อินทรีย์ 5

คือ ความสามารถหลักทางจิต ห้า ประการ ได้แก่

  1. สัทธินทรีย์ คือ ความศรัทธา ในโพธิปักขิยธรรม
  2. วิริยินทรีย์ คือ ความเพียร ในสัมมัปปธาน
  3. สตินทรีย์ คือ ความระลึกได้ ในสติปัฏฐาน
  4. สมาธินทรีย์ คือ ความตั้งมั่น ในญาณปัญญินทรีย์ คือ ความเข้าใจ ในอริยสัจ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย