ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร

อนุสสติ 10

หมายถึงกรรมฐานเป็นเครื่องระลึกถึงประกอบไปด้วย

  1. พุทธานุสสติ การระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า
  2. ธัมมานุสสติ การระลึกถึงพระคุณของพระธรรม
  3. สังฆานุสสติ การระลึกถึงพระคุณของพระสงฆ์
  4. สีลานุสสติ การระลึกถึงศีลที่ตนรักษา
  5. จาคานุสสติ การระลึกถึงทาน บุญ ความดีที่ตนสร้างไว้
  6. เทวตานุสสติ การระลึกถึงคุณที่ทำให้คนเป็นเทวดาเช่นหิริ โอตตัปปะ และพระคุณของพ่อแม่ที่เป็นเทวดาของบุตรธิดา เทวดาหรือบุคลที่เคารพนับถือ
  7. อุปสมานุสติ การระลึกถึงพระคุณของพระนิพพาน
  8. มรณานุสสติ การระลึกถึงความตายที่สัตว์โลกย่อมประสบ
  9. อานาปานสติ การระลึกถึงลมหายใจเข้าออก
  10. กายคตาสติ การระลึกถึงความไม่งามปฏิกูลของอาการ32มีผม ขน เล็บ ฟัน หนัง (ปัญจตจกรรมฐาน)

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย