ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร

มโนสุจริต 3

แปลว่า การประพฤติดีทางใจ, การประพฤติดีด้วยใจ มโนสุจริต เป็นการกระทำความดีความงามทางใจ คือ ด้วยการคิด จัดเป็นบุญ ก่อความสุขให้ทั้งในปัจจุบันและภพชาติต่อไป มโนสุจริต มี 3 อย่างคือ

  1. อนภิชฌา คือ ไม่โลภอยากได้ของเขา
  2. อพยาบาท คือ ไม่พยาบาทปองร้ายเขา
  3. สัมมาทิฐิ คือ เห็นชอบคลองธรรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย