ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร

สังโยชน์ 10

คือ กิเลสที่ผูกมัดใจสัตว์, ธรรมที่มัดสัตว์ไว้กับทุกข์ หรือกิเลสเครื่องร้อยรัดจิตใจให้จมในวัฏฏะ มี 10 อย่าง คือ โอรัมภาคิยสังโยชน์ สังโยชน์เบื้องต่ำ 5 ได้แก่

 1. สักกายทิฏฐิ  มีความเห็นว่าร่างกายนี้เป็นของเรา มีความยึดมั่นถือมั่นในระดับหนึ่ง
 2. วิจิกิจฉา  มีความสงสัยในคุณของพระรัตนตรัย คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
 3. สีลัพพตปรามาส  ความถือมั่นศีลพรต โดยสักว่าทำตามๆ กันไปอย่างงมงาย เห็นว่าจะบริสุทธิ์หลุดพ้นได้เพียงด้วยศีลและวัตร หรือนำศีลและพรตไปใช้เพื่อเหตุผลอื่น ไม่ใช่เพื่อเป็นปัจจัยแก่การสิ้นกิเลส เช่นการถือศีลเพื่อเอาไว้ข่มไว้ด่าคนอื่น การถือศีลเพราะอยากได้ลาภสักการะเป็นต้น ซึ่งรวมถึงการหมดความเชื่อถือในพิธีกรรมที่งมงายด้วย
 4. กามราคะ  มีความติดใจในกามคุณ
 5. ปฏิฆะ  มีความกระทบกระทั่งในใจ

 อุทธัมภาคิยสังโยชน์ สังโยชน์เบื้องสูง 5 ได้แก่

 1. รูปราคะ  มีความติดใจในวัตถุหรือรูปฌาน
 2. อรูปราคะ  มีความติดใจในอรูปฌานหรือความพอใจในนามธรรมทั้งหลาย
 3. มานะ  มีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนหรือคุณสมบัติของตน
 4. อุทธัจจะ  มีความฟุ้งซ่าน
 5. อวิชชา  มีความไม่รู้จริง
 • พระโสดาบัน ละสังโยชน์ 3 ข้อต้นได้คือ หมดสักกายทิฏฐิ,วิจิกิจฉาและสีลัพพตปรามาส
 • พระสกทาคามี ทำสังโยชน์ข้อ 4 และ 5 คือ กามราคะและปฏิฆะ ให้เบาบางลงด้วย
 • พระอนาคามี ละสังโยชน์ 5 ข้อต้นได้หมด
 • พระอรหันต์ ละสังโยชน์ทั้ง 10 ข้อ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย