ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร

ไตรทวาร

แปลว่า ประตู 3 บาน, ช่องทาง 3 ช่องทาง หมายถึงประตูทางเข้าแห่งกรรมหรือช่องทางที่จะทำกรรมได้ 3 ช่องทาง

  1. ทางกาย
  2. ทางวาจา
  3. ทางใจ

ซึ่งเรียกเต็มว่า กายทวาร วจีทวาร มโนทวาร ไตรทวาร เป็นทางผ่านเข้ามาแห่งกรรมทั้งที่เป็นกรรมดีและกรรมชั่ว เช่น

  • การให้ทาน เป็นความดี ผ่านเข้ามาทางกาย
  • การพูดจริง เป็นความดีผ่านเข้ามาทางวาจา
  • การฆ่าสัตว์ กรรมชั่วผ่านเข้ามาทางกาย
  • การพูดเท็จ เป็นกรรมชั่วผ่านเข้ามาทางวาจา เป็นต้น

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย