ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร

หลักสูตรพุทธศาสนา

หลักสูตรพุทธศาสนา (ระดับมัธยมต้น-ปลาย)

บทที่ ๒ หลักพื้นฐานพุทธศาสนา

๑. พุทธศาสนาคืออะไร
พุทธะ แปลว่า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน พระพุทธเจ้า แปลว่า ผู้รู้สูงสุด ไม่มีใครเทียบเท่า พุทธศาสนา แปลว่า คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

๒. ใครคือศาสดา
พระพุทธเจ้า คือศาสดา(ผู้ก่อตั้ง)ของพุทธศาสนา

๓. กำเนิดที่ใด
พุทธศาสนาเกิดขึ้น ณ ประเทศอินเดีย ก่อนศาสนาคริสต์ ๕๔๓ ปี

๔. อะไรคือสิ่งที่มีอำนาจสูงสุด
ศาสนาในโลกนี้แบ่งได้ ๒ ประเภท อันได้แก่
๑. เทวนิยม คือประเภทที่ยอมรับนับถือพระเจ้าว่าเป็นสิ่งมีอำนาจสูงสุด เช่นศาสนาคริสต์,อิสลาม
๒. อเทวนิยม คือประเภทที่ไม่ยอมรับนับถือพระเจ้าว่าเป็นสิ่งที่มีอำนาจสูงสุด เช่น ศาสนาพุทธ พุทธศาสนาจะนับถือธรรมชาติว่าเป็นสิ่งที่มีอำนาจสูงสุด ที่ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไป ซึ่งเทียบได้กับพระเจ้าของศาสนาคริสต์และอิสลาม  

๕. คัมภีร์ชื่ออะไร
พระไตรปิฎกคือตำรารวบรวมคำสอน(คัมภีร์)ทั้งหมดของพุทธศาสนาเอาไว้.

๖. หลักคำสอนโดยสรุปมีว่าอย่างไร
หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยสรุปมี ๓ ประการ คือ
๑. สอนให้ละเว้นความชั่ว
๒. สอนให้ทำความดี
๓. สอนให้ทำจิตให้บริสุทธิ์

๗. หลักความเชื่อเป็นอย่างไร
พุทธศาสนามีหลักความเชื่อโดยสรุปดังนี้
๑. ไม่เชื่ออะไรงมงายไร้เหตุผล เช่น ไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์, โหราศาสตร์, เรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์, เรื่องผี-สาง, เรื่องเทวดา-นางฟ้า, เรื่องนรกใต้ดิน- สวรรค์บนฟ้า, ชาติก่อน-ชาติหน้า เป็นต้น.
๒. เชื่อสิ่งที่ปรากฏแก่ตนเองจริงๆแล้วเท่านั้น คือจะเชื่อสิ่งที่พิสูจน์ได้แล้วเท่านั้น
๓. ไม่มีการบังคับให้เชื่อ คือจะให้อิสระแก่ผู้ที่นับถืออย่างเต็มที่ หลักความเชื่อนี้เป็นหลักการ ที่ตรงกับหลักการของวิทยาศาสตร์นั่นเอง.

๘. พุทธศาสนามีกี่นิกาย
นิกาย หมายถึง พวก หรือ หมู่ ซึ่งพุทธศาสนาในโลกปัจจุบันแบ่งเป็น ๒ นิกายใหญ่ๆ คือ
๑. มหายาน ซึ่งมีผู้คนนับถือมากในประเทศจีน, ไต้หวัน, เวียดนาม
๒. เถรวาท (หินยาน) ซึ่งมีผู้คนนับถือมากในประเทศไทย, ลาว, พม่า นิกายเถรวาทจะยึดถือพระไตรปิฎกดั้งเดิมและเคร่งครัด ส่วนนิกายมหายานจะดัดแปลงคำสอนใหม่และไม่ค่อยเคร่งครัด

๙. ประโยชน์จากการนับถือพุทธศาสนาคืออะไร
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการนับถือพุทธศาสนาก็คือ
๑. มีปัญญา ไม่โง่เขลา
๒. มีหลักในการดำเนินชีวิต
๓. มีสุขมากขึ้น มีทุกข์น้อยลง

๑๐. โครงสร้างพุทธศาสนาเป็นอย่างไร
พุทธศาสนาประกอบด้วยโครงสร้างสำคัญ ๓ ประการคือ
๑. การเรียนรู้หลักคำสอน
๒. การปฏิบัติตามคำสอน
๓. การรับผลจากการปฏิบัติ
การจะถือพุทธศาสนาให้ได้ประโยชน์อย่างแท้จริงนั้น จะต้องมีทั้งการเรียนรู้และปฏิบัติจนบังเกิดผลขึ้นมาจริงๆจึงจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง.

 

» บทที่ ๑ หลักพุทธศาสนาโดยสรุป

» บทที่ ๒ หลักพื้นฐานพุทธศาสนา

» บทที่ ๓ พุทธธรรม

» บทที่ ๔ คุณธรรมประจำใจ

» บทที่ ๕ พุทธประวัติ

» บทที่ ๖ ประวัติพุทธสาวก

» บทที่ ๗ หน้าที่ชาวพุทธ

» บทที่ ๘ การฝึกสมาธิ

» บทที่ ๙ การพัฒนาปัญญา

» บทที่ ๑๐ พระสงฆ์

» บทที่ ๑๑ ชาวพุทธ และศาสนพิธี

» บทที่ ๑๒ ภาษาบาลีและพุทธภาษิต

» บทที่ ๑๓ ศาสนาโลก

» บทที่ ๑๔ ธรรมประยุกติ

» บทที่ ๑๕ ปรมัตถธรรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย