ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร

หลักสูตรพุทธศาสนา

หลักสูตรพุทธศาสนา (ระดับมัธยมต้น-ปลาย)

บทที่ ๗ หน้าที่ชาวพุทธ

๑. พุทธบริษัท ๔

พุทธบริษัท หมายถึง กลุ่มผู้ที่นับถือพุทศาสนา ซึ่งมีอยู่ ๔ กลุ่มอันได้แก่
๑. ภิกษุ พระภิกษุที่เป็นชาย
๒. ภิกษุณี คือพระภิกษุที่เป็นหญิง(ปัจจุบันนิกายเถรวาทไม่มีแล้ว)
๓. อุบาสก ชายที่ยังไม่ได้บวช
๔. อุบาสิกา หญิงที่ยังไม่ได้บวช

๒. คุณสมบัติของชาวพุทธ ผู้ที่จะได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธนั้นจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑. มีศรัทธาในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
๒. มีศีลบริสุทธิ์(ศีล ๕)
๓. ไม่เชื่อเรื่องเล่าลือเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผู้วิเศษต่างๆ
๔. ไม่แสวงบุญนอกเขตพุทธศาสนา
๕. บำเพ็ญบุญอยู่แต่ในเขตพุทธศาสนา  

๓. หน้าที่ชาวพุทธ

ชาวพุทธจะมีหน้าที่หลักดังนี้
๑. ศึกษาหลักธรรม
๒. ปฏิบัติตามหลักธรรม
๓. เผยแผ่หลักธรรม
๔. ปกป้องศาสนา
๕. สร้างศาสนบุคคลสืบทอดพุทธศาสนา

 
บทที่ ๑ หลักพุทธศาสนาโดยสรุป
บทที่ ๒ หลักพื้นฐานพุทธศาสนา
บทที่ ๓ พุทธธรรม
บทที่ ๔ คุณธรรมประจำใจ
บทที่ ๕ พุทธประวัติ
บทที่ ๖ ประวัติพุทธสาวก
บทที่ ๗ หน้าที่ชาวพุทธ
บทที่ ๘ การฝึกสมาธิ
บทที่ ๙ การพัฒนาปัญญา
บทที่ ๑๐ พระสงฆ์
บทที่ ๑๑ ชาวพุทธ และศาสนพิธี
บทที่ ๑๒ ภาษาบาลีและพุทธภาษิต
บทที่ ๑๓ ศาสนาโลก
บทที่ ๑๔ ธรรมประยุกติ
บทที่ ๑๕ ปรมัตถธรรม
  

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย