ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร

หลักสูตรพุทธศาสนา

หลักสูตรพุทธศาสนา (ระดับมัธยมต้น-ปลาย)

บทที่ ๗ หน้าที่ชาวพุทธ

๑. พุทธบริษัท ๔

พุทธบริษัท หมายถึง กลุ่มผู้ที่นับถือพุทศาสนา ซึ่งมีอยู่ ๔ กลุ่มอันได้แก่
๑. ภิกษุ พระภิกษุที่เป็นชาย
๒. ภิกษุณี คือพระภิกษุที่เป็นหญิง(ปัจจุบันนิกายเถรวาทไม่มีแล้ว)
๓. อุบาสก ชายที่ยังไม่ได้บวช
๔. อุบาสิกา หญิงที่ยังไม่ได้บวช

๒. คุณสมบัติของชาวพุทธ ผู้ที่จะได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธนั้นจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑. มีศรัทธาในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
๒. มีศีลบริสุทธิ์(ศีล ๕)
๓. ไม่เชื่อเรื่องเล่าลือเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผู้วิเศษต่างๆ
๔. ไม่แสวงบุญนอกเขตพุทธศาสนา
๕. บำเพ็ญบุญอยู่แต่ในเขตพุทธศาสนา  

๓. หน้าที่ชาวพุทธ

ชาวพุทธจะมีหน้าที่หลักดังนี้
๑. ศึกษาหลักธรรม
๒. ปฏิบัติตามหลักธรรม
๓. เผยแผ่หลักธรรม
๔. ปกป้องศาสนา
๕. สร้างศาสนบุคคลสืบทอดพุทธศาสนา

 

» บทที่ ๑ หลักพุทธศาสนาโดยสรุป

» บทที่ ๒ หลักพื้นฐานพุทธศาสนา

» บทที่ ๓ พุทธธรรม

» บทที่ ๔ คุณธรรมประจำใจ

» บทที่ ๕ พุทธประวัติ

» บทที่ ๖ ประวัติพุทธสาวก

» บทที่ ๗ หน้าที่ชาวพุทธ

» บทที่ ๘ การฝึกสมาธิ

» บทที่ ๙ การพัฒนาปัญญา

» บทที่ ๑๐ พระสงฆ์

» บทที่ ๑๑ ชาวพุทธ และศาสนพิธี

» บทที่ ๑๒ ภาษาบาลีและพุทธภาษิต

» บทที่ ๑๓ ศาสนาโลก

» บทที่ ๑๔ ธรรมประยุกติ

» บทที่ ๑๕ ปรมัตถธรรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย