Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร

หลักสูตรพุทธศาสนา

หลักสูตรพุทธศาสนา (ระดับมัธยมต้น-ปลาย)

บทที่ ๑๒ ภาษาบาลีและพุทธภาษิต

ภาษาบาลี
หลักการอ่านภาษาบาลีมีดังนี้
๑. พยัญชนะตัวใดโดๆ ไม่มีสระกำกับอยู่ ให้อ่านออกเสียงสระ อะ (ภาษาบาลีไม่มีสระ อะ) เช่น น = นะ
๒. พินธุ ( . ) ที่อยู่ใต้พยัญชนะใด พยัญชนะตัวนั้นจะเป็นตัวสะกดของตัวหน้า เช่น สนฺ = สัน
๓. นฤคหิต ( ํ ) ใช้แทนตัวสะกดแม่กง (ง) เช่น ต ํ = ตัง , ติ ํ = ติง
เช่น นตฺ ถิ สนฺติ ปรมํ สุขํ อ่านว่า นัตถิ สันติ ปะระมัง สุขัง.

พุทธภาษิต

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ. - ตนแล เป็นที่พึ่งของตน.
อตฺตานํ ทมยนฺติ สุพฺพตา.- ผู้ประพฤติดี ย่อมฝึกตน.
อตฺตนา โจทยตฺตานํ. - จงเตือนตนด้วยตนเอง.
กมฺมุนา วตฺตตี โลโก. - สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม.
อกตํ ทุกฺกฏํ เสยฺโย. - ความชั่ว ไม่ทำเสียเลยดีกว่า.
นตฺถิ โลเก รโห นาเส ปาปกมฺมํ ปกุพฺพโต. -ชื่อว่าที่ลับของผู้ทำบาปกรรม ไม่มีในโลก.
กตญฺจ สุกตํ เสยฺโย. - ความดี ทำนั่นแล ดีกว่า.
น หิ สาธุ โกโธ. -ความโกรธไม่ดีเลย.
โกธํ ฆตฺวา น โสจติ.-ฆ่าความโกรธได้ อยู่เป็นสุข.
ขนฺติ หิตสุขาวหา.-ความอดทน นำมาซึ่ประโยชน์สุข.
จิตฺตสฺส ทมโถ สาธุ. - การฝึกจิตเป็นความดี. ชยํ เวรํ ปสวติ. -ผู้นะย่อมก่อเวร.
ทุกฺขํ เสติ ปราชิโต.-ผู้แพ้ ย่อมอยู่เป็นทุกข์.
ททมาโน ปิโย โหติ. -ผู้ให้ ย่อมเป็นที่รัก.
ธมฺมจารี สุขํ เสติ.-ผู้ประพฤติธรรม อยู่เป็นสุข.
โลโก ปตฺถมฺ ภิกา เมตฺตา.-เมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลก.
สุโข ปญฺญา ปฏิลาโภ.-ความได้ปัญญา ให้เกิดสุข.
ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย.-ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์.
สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย.-การสั่งสมบุญ นำสุขมาให้.
ทุกฺโข ปาปสฺส อุจฺจโย.-ความสั่งสมบาป นำทุกข์มาให้.
สุวิชาโน ภวํ โหติ.-ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ.
ทุวิชาโน ปราภโว.-ผู้รู้ชั่ว เป็นผู้เสื่อม.
มาตา มิตฺตํ สเก ฆเร.-มารดาเป็นมิตรในเรือนของตน.
น หิ มุญฺเจยฺย ปาปิกํ.-ไม่ควรเปล่งวาจาชั่วเลย.
วาจํ มุญฺเจยฺย กลฺยาณิ.-ควรเปล่งวาจางาม.
วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ.-คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร.
อเวเรน จ สมฺมนฺติ.-เวรย่อมระงับด้วยไม่มีเวร.
น สงฺคโม ปาปเชเนน เสยฺโย. -สมาคมกับคนชั่ว ไม่ดีเลย.
นิหียติ ปุริโส นิหีนเสวี.-ผู้คบคนเลว ย่อมเลวลง.
สติมา สุขเมธติ. -คนมีสติ ย่อมรับความสุข.
สีลํ โลเก อนุตฺตรํ.-ศีลเป็นเยี่ยมในโลก.
อสาธุ สาธุนา ชิเน.-พึงชนะคนไม่ดีด้วยความดี

 
บทที่ ๑ หลักพุทธศาสนาโดยสรุป
บทที่ ๒ หลักพื้นฐานพุทธศาสนา
บทที่ ๓ พุทธธรรม
บทที่ ๔ คุณธรรมประจำใจ
บทที่ ๕ พุทธประวัติ
บทที่ ๖ ประวัติพุทธสาวก
บทที่ ๗ หน้าที่ชาวพุทธ
บทที่ ๘ การฝึกสมาธิ
บทที่ ๙ การพัฒนาปัญญา
บทที่ ๑๐ พระสงฆ์
บทที่ ๑๑ ชาวพุทธ และศาสนพิธี
บทที่ ๑๒ ภาษาบาลีและพุทธภาษิต
บทที่ ๑๓ ศาสนาโลก
บทที่ ๑๔ ธรรมประยุกติ
บทที่ ๑๕ ปรมัตถธรรม
  

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com