ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร

รวมธรรมบรรยายของ หลวงพ่อชา สุภัทโท

ธรรมะเชิงอุปมาอุปมัย
รวบรวมคำอุปมาของ หลวงพ่อชา สุภัทโท (พระโพธิญาณเถร)

9

อาจารย์ใจ
เราทุก ๆ คนนี้ก็เหมือนกัน ไม่ได้เป็นอย่างอื่นหรอก
ทุกวันนี้ก็ไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์ เพราะจะตรัสรู้ธรรม ใจน่ะ
มันต้องสอนตัวเอง ถ้าไม่สอนตัวเองให้ผู้อื่นไปสอนปานใด มันก็ไม่ฟัง
มันไม่รู้จัก ถ้าใจไม่สอน ใจนั่นแหละเป็นครู ใจนั่นแหละเป็นอาจารย์
คนเราไม่เห็นตัวเองง่าย ๆ ไม่เห็น มันยาก
เห็นตัวเองเห็นยาก ให้พากันคิดสักหน่อย ทำมาแล้ว ทุก ๆ คนเคยทำบาปมา
เมื่อแก่เฒ่ามาแล้วก็ควรพากันหยุด ให้มันเบาบางลงไป ให้มันน้อยลงไป
ถอยลงไป มันไม่มีอะไรหรอก มีเท่านี้แหละ ให้เข้าหาศีลธรรม


น้ำมันกับน้ำ
น้ำมันกับน้ำท่ามันต่างกัน เหมือนกับคนฉลาดก็ต่างกับคนโง่
พระพุทธเจ้าก็ทรงอยู่กับรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์
แต่พระองค์ทรงเป็นพระอรหันต์
พระองค์จึงทรงเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงสิ่ง สักว่า เท่านั้น
พระองค์ทรงปล่อยวางมันไปเรื่อย
ตงแต่ทรงเข้าพระทัยแล้วว่า ใจก็สักว่าใจ
ความคิดก็สักว่าความคิดพระองค์ไม่ทรงเอามันมาปนกัน
ถ้าคิดได้ รู้สึกได้อย่างนี้ เราก็จะแยกมันได้ ความคิด
ความรู้สึก อยู่ทางหนึ่ง ใจก็อยู่อีกทางหนึ่ง เหมือนกับน้ำมัน
กับน้ำท่าอยู่ในขวดเดียวกัน แต่มันแยกกันอยู่


พระสมมติ - พระแท้
เมื่อบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้ว สมมติว่าเป็นพระ
ยังไม่ได้เป็นพระแท้นะ คือ เป็นพระเฉพาะกายโกนผมห่มเหลือง
เท่านี้แหละ จึงเป็นพระโดยสมมติ
เหมือนกับการที่เขาเอาไม้มาแกะสลัก หรือเอาปูนมาปั้น
หรือเอาทองมาหล่อมาหลอมขึ้น เป็นพระพุทธเจ้าโดยสมมติ
ไม่ใช่พระพุทธเจ้าแท้
ผู้ที่ยังเป็นพระสมมติ คือยังอาศัยความโลภ ความโกรธ
ความหลงนั่นแหละเป็นอยู่ในใจ มันกั้นกลางเราไว้ในภพชาติทั้งหลาย
ให้ถึงความสงบไม่ได้ ก็เพราะความโลภ ความโกรธ ความหลง ถ้าเอาโลภ โกรธ
หลง ออกจากใจแล้ว มันจะถึงความบริสุทธิ์ ถึงความเป็นพระแท้
ซึ่งจะเป็นพระขึ้นในใจได้เท่านั้น


ปลูกต้นไม้
พระศาสดาทรงตรัสว่า เรื่องของมันเอง
ถ้าเราไม่หยุดความเพียร จะช้าหรือเร็วเราบังคับไม่ได้
เหมือนปลูกต้นไม้ มันรู้จักของมัน มันอยากเร็วก็รู้ว่ามันหลง
มันอยากช้าก็รู้ว่ามันหลง เมื่อทำแล้วจึงเกิดผลขึ้นมา
เหมือนเราปลูกต้นไม้ เช่น ปลูกพริกต้นนี้
หน้าที่ของเราคือขุดหลุมปลูก ให้น้ำ ให้ปุ๋ย รักษาแมลงให้มันเท่านั้น
นี่คือเรื่องของเรา เรื่องศรัทธาของเรา ส่วนตัวพริกจะเกิดหรือไม่เกิด
ก็เป็นเรื่องของมัน ไม่ใช่เรื่องของเรา จะไปดึงให้มันขึ้นมาก็ไม่ได้


วัดกับทางมาวัด
ศีลก็ดี สมาธิก็ดี ปัญญาก็ดี ทั้งสามประการนี้ท่านเรียกว่า
มรรค มรรคนี้ยังมิใช่ศาสนา
อีกทั้งยังไม่ใช่สิ่งที่พระศาสดาทรงต้องการอย่างแท้จริงเลย
แต่ก็เป็นหนทางที่จะดำเนินเข้าไป
เหมือนกับท่านมหามาจากกรุงเทพฯ จะมาวัดหนองป่าพง
ท่านมหาคงไม่ต้องการหนทาง ต้องการจะถึงวัดต่างหาก
แต่หนทางก็จำเป็นสำหรับท่านมหาที่จะต้องมา ฉะนั้น
ถนนที่ท่านมหามาก็ไม่ใช่วัด มันเป็นเพียงถนนมาวัดเท่านั้น
แต่จำเป็นต้องมาตามถนนจึงจะถึงวัดได้
ศีล สมาธิ ปัญญา คือ ถนนที่จะเข้าไปถึงความสงบ
ซึ่งเป็นจุดที่ต้องการ

<< ย้อนกลับ | หน้าถัดไป >>

การปล่อยวาง
จิตที่ตื่นรู้
ตามดูจิต
สมถวิปัสสนา
บัว 4 เหล่า
ธาตุ 4
มรรค 8
ทางพ้นทุกข์
บ้านที่แท้จริง
ฝึกจิตให้มีกำลัง
ตุจโฉโปฏฐิละ
การทำจิตให้สงบ
อ่านใจธรรมชาติ
สองหน้าของสัจธรรม
ทางสายกลาง
ธรรมะกับธรรมชาติ
นอกเหตุเหนือผล
อยู่กับงูเห่า
ภาวนาพุทโธ
อยู่เพื่ออะไร
อยากเกิดแต่ไม่อยากตาย
ไม่มีอะไรได้ไม่มีอะไรเสีย
ปลาไม่เห็นน้ำ
สงบจิตได้ปัญญา
สมาธิภาวนา
ธรรมะเชิงอุปมาอุปมัย
  

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย