ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร


บทสวดมนต์ต่างๆ

ธาตุปฏิกูลปัจจะเวกขะณะปาฐะ

ยะถาปัจจะยัง ปะวัตตะมานัง จีวรนี้ใด สักแต่ว่าเป็นธาตุ
ธาตุมัตตะเมเวตัง ยะทิทัง จีวะรัง, เป็นไปตามปัจจัย,
ตะทุปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล, ถึงบุคคลผู้เข้าไปบริโภค ซึ่งจีวรนั้นเล่า,
ธาตุมัตตะโก นิสสัตโต ก็สักแต่ว่าเป็นธาตุ มิใช่สัตว์
นิชชีโว สุญโญ, มิใช่ชีวิต เป็นของสูญเปล่า,
สัพพานิ ปะนะ อิมา นิ จีวรทั้งปวงเหล่านี้
จีวะรา นิ อะชิคุจฌะนียานิ, หาใช่เป็นของน่าเกลียดไม่,
อิมัง ปูติกายัง ปัตวา อะติวิยะ ครั้นเมื่อถึงกายอันเน่านี้แล้ว
ชิคุจฉะนี ยานิ ชายันติ. ก็กลายเป็นของน่าเกลียดยิ่งนักไป.
ยะถาปัจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุ บิณฑบาตนี้ใด สักแต่ว่าเป็นธาตุ
มัตตะเมเวตัง ยะทิทัง ปิณฑะปาโต, เป็นไปตามปัจจัย
ตะทุปะภุญชะโก จะปุคคะโล, ถึงบุคคลผู้เข้าไปบริโภค ซึ่งบิณฑบาตนั้นเล่า
ธาตุมัตตะโก นิสสัตโต ก็สักแต่ว่าเป็นธาตุ มิใช่สัตว์
นิชชีโว สุญโญ, มิใช่ชีวิต เป็นของสูญเปล่า
สัพโพ ปะนายัง ปิณฑะปาโต บิณฑบาตทั้งปวงเหล่านี้
อะชิคุจฌะนีโย, หาใช่เป็นของน่าเกลียดไม่
อิมัง ปูติกายัง ปัตวา อะติวิยะ ครั้นเมื่อถึงกายอันเน่านี้แล้ว
ชิคุจฉะนีโย ชายะติ. ก็กลายเป็นของน่าเกลียดยิ่งนักไป.
ยะถาปัจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุ เสนาสนะนี้ใด สักแต่ว่าเป็นธาตุ
มัตตะเมเวตัง ยะทิทัง เสนาสะนัง, เป็นไปตามปัจจัย
ตะทุปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล, ถึงบุคคลผู้เข้าไปบริโภค ซึ่งเสนาสนะนั้นเล่า
ธาตุมัตตะโก นิสสัตโต ก็สักแต่ว่าเป็นธาตุ มิใช่สัตว์
นิชชีโว สุญโญ, มิใช่ชีวิต เป็นของสูญเปล่า
สัพพานิ ปะนะ อิมานิ เสนาสนะทั้งปวงเหล่านี้
เสนาสะนานิ อะชิคุจฌะนียานิ, หาใช่เป็นของน่าเกลียดไม่,
อิมัง ปูติกายัง ปัตวา อะติวิยะ ครั้นเมื่อถึงกายอันเน่านี้แล้ว
ชิคุจฉะนี ยานิ ชายันติ. ก็กลายเป็นของน่าเกลียดยิ่งนักไป.
ยะถาปัจจะยัง ปะวัตตะมานัง คิลานเภสัชนี้ใด สักแต่ว่าเป็นธาตุ
ธาตุมัตตะเมเวตัง ยะทิทัง เป็นไปตามปัจจัย,
คิลานะ ปัจจะยะ เภสัชชะปะริกขาโร,
ตะทุปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล, ถึงบุคคลผู้เข้าไปบริโภค ซึ่งคิลานเภสัชนั้นเล่า
ธาตุมัตตะโก นิสสัตโต ก็สักแต่ว่าเป็นธาตุ มิใช่สัตว์
นิชชีโว สุญโญ, มิใช่ชีวิต เป็นของสูญเปล่า,
สัพโพ ปะนายัง คิลานะ ปัจจะยะ คิลานเภสัชทั้งปวงเหล่านี้
เภสัชชะปะริกขาโร อะชิคุจฌะนีโย, หาใช่เป็นของน่าเกลียดไม่,
อิมัง ปูติกายัง ปัตวา อะติวิยะ ครั้นเมื่อถึงกายอันเน่านี้แล้ว
ชิคุจฉะนีโย ชายะติ ฯ ก็กลายเป็นของน่าเกลียดยิ่งนักไป.

ธาตุปฏิกูลปัจจะเวกขะณะปาฐะ
พระคาถาธรรมบรรยาย
อารักขะกัมมัฎฐาน
อะริยะสัจจะคาถา
คาราวะคาถา
เทวะตาทิปัตติทานะคาถา
อะริยะธะนะคาถา
มนัสการรอยพระพุทธบาท 5 สถาน
อุณหัสสวิชัยสูตร
ปัจฉิมะคาถา
พระพุทธภาษิต
ขันติกถา
อานิสงส์การเจริญเมตตา
ปราภวสุตตปาฐะ
ปรมกัลยาณมิตตคาถา
เทวทูตสุตตปาฐะ
พุทธอุทานคาถา
ปฐมพุทธภาษิตคาถา
ปัจฉิมพุทโธวาทวาทะปาฐะ
ภัทเทกะรัตตะคาถา
ติลักขะณาทิคาถา
สังวราสังวรคาถา
บทพิจารณาตนเองในไตรลักษณ์
ธัมมปหังสนสูตร
ธัมมคารวาทิคาถา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือกันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ลเป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม