ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร


บทสวดมนต์ต่างๆ

คาราวะคาถา

หันทะ มะยัง คาระวะคาถาโย ภะณามะ เส.
สัตถุคะรุ ธัมมะคะรุ, ผู้เคารพหนักแน่นในพระศาสดา ผู้เคารพหนักแน่นในพระธรรม
สังเฆ จะ ติพพะคาระโว, และผู้มีความเคารพแก่กล้าในพระสงฆ์
สมาธิคะรุ อาตาปี, ผู้มีความเพียรหนักแน่นในสมาธิ
สิกขายะ ติพพะคาระโว, มีความเคารพแก่กล้าในไตรสิกขา
อัปปะมาทะคะรุ ภิกขุ, ผู้เห็นภัยหนักแน่นในความไม่ประมาท
ปะฏิสันถาระคาระโว, มีความเคารพในการปฏิสันถาร
อะภัพโพ ปะริหานายะ, ย่อมเป็นผู้ไม่พอเพื่อจะเสื่อมเสีย
นิพพานัสเสวะ สันติเก. เป็นผู้ปฏิบัติใกล้พระนิพพานโดยแท้แล.

» ธาตุปฏิกูลปัจจะเวกขะณะปาฐะ

» พระคาถาธรรมบรรยาย

» อารักขะกัมมัฎฐาน

» อะริยะสัจจะคาถา

» คาราวะคาถา

» เทวะตาทิปัตติทานะคาถา

» อะริยะธะนะคาถา

» มนัสการรอยพระพุทธบาท 5 สถาน

» อุณหัสสวิชัยสูตร

» ปัจฉิมะคาถา

» พระพุทธภาษิต

» ขันติกถา

» อานิสงส์การเจริญเมตตา

» ปราภวสุตตปาฐะ

» ปรมกัลยาณมิตตคาถา

» เทวทูตสุตตปาฐะ

» พุทธอุทานคาถา

» ปฐมพุทธภาษิตคาถา

» ปัจฉิมพุทโธวาทวาทะปาฐะ

» ภัทเทกะรัตตะคาถา

» ติลักขะณาทิคาถา

» สังวราสังวรคาถา

» บทพิจารณาตนเองในไตรลักษณ์

» ธัมมปหังสนสูตร

» ธัมมคารวาทิคาถา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย