ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

หอพระไตร


บทสวดมนต์ต่างๆ

เทวะตาทิปัตติทานะคาถา

หันทะ มะยัง เทวะตาทิปัตติทานะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ
ยา เทวะตา สันติ วิหาระวาสินี, เทพยาดาเหล่าใด มีปกติอยู่ในวิหารสถิตอยู่
ถูเป ฆะเร โพธิฆะเร ตะหิง ตะหิง, ที่เรือนพระสถูป, ที่เรือนพระโพธิ ในที่นั้นๆ

ตา ธัมมะทาเนนะ ภะวันตุ ปูชิตา, เทพดาเหล่านั้น, เป็นผู้อันเราทั้งหลายบูชาแล้วด้วยธรรมทาน
โสตถิง กะโรนเตธะ วิหาระมัณฑะเล. จงกระทำความสวัสดีในวิหารมณฑลนี้

เถรา จะ มัฌชา นะวะกา จะ ภิกขะโว, พระภิกษุทั้งหลายที่เป็นพระเถระ ที่เป็นปานกลาง ที่ยังใหม่ ก็ดี
สารามิกา ทานะปะตี อุปาสะกา, อุบาสก อุบาสิกาทั้งหลาย ผู้เป็นทานบดี พร้อมด้วย อารามิกชนก็ดี

กามา จะ เทสา นิคะมา จะ อิสสะรา, ชนทั้งหลาย, ที่เป็นชาวบ้าน ที่เป็นชาวเมืองที่เป็นชาวนิคม ที่เป็นอิสระก็ดี
สัปปาณะภูตา สุขิตา ภะวันตุ เต. สัตว์ที่มีชีวิตทั้งหลายเหล่านั้น จงเป็นผู้ถึงซึ่งความสุข

ชะลาพุชา เยปิ จะ อัณฑะสัมภะวา, แม้สัตว์เหล่าใด ที่เป็นชลาพุชะกำเนิด ที่เป็นอัณฑะชะกำเนิด
สังเสทะชาตา อะถะโวปาปะติกา, ที่เป็นสังเสทชะกำเนิด ที่เป็นอุปปาติกะกำเนิด ก็ดี

นิยยานิกัง ธัมมะวะรัง ปะฏิจจะ เต, สัตว์เหล่านั้น, ได้อาศัยพระธรรมเป็นนิยยานิกธรรมแล้ว
สัพเพปิ ทุกขัสสะ กะโรนตุ สังขะยัง. แม้ทั้งหมด จงทำสิ้นไปแห่งทุกข์

ฐาตุ จิรัง สะตัง ธัมโม ธัมมัทธะรา จะ ปุคคะลา, ขอธรรมของสัตบุรุษทั้งหลาย จงดำรงอยู่นาน และบุคคลทั้งหลายที่ทรงธรรมจงดำรงอยู่นาน
สังโฆ โหตุ สะมัคโควะ อัตถายะ จะ หิตายะ จะ, ขอพระสงฆ์จงเป็นผู้พร้อมเพรียงกันเทียว เพื่อประโยชน์และเกื้อกูล

อัมเห รักขะตุ สัทธัมโม สัพเพปิ ธัมมะจะริโน, ขอพระสัทธรรม จงรักษาเราทั้งหลาย ผู้ประพฤติธรรม แม้ทั้งปวง
วุฑฒิง สัมปาปุเณยยามะ, ธัมเม อะริยัปปะเวทิ เต. ขอเราทั้งหลาย จงถึงความเจริญในธรรม ที่พระอริยเจ้าแสดงแล้วเถิด.

ธาตุปฏิกูลปัจจะเวกขะณะปาฐะ
พระคาถาธรรมบรรยาย
อารักขะกัมมัฎฐาน
อะริยะสัจจะคาถา
คาราวะคาถา
เทวะตาทิปัตติทานะคาถา
อะริยะธะนะคาถา
มนัสการรอยพระพุทธบาท 5 สถาน
อุณหัสสวิชัยสูตร
ปัจฉิมะคาถา
พระพุทธภาษิต
ขันติกถา
อานิสงส์การเจริญเมตตา
ปราภวสุตตปาฐะ
ปรมกัลยาณมิตตคาถา
เทวทูตสุตตปาฐะ
พุทธอุทานคาถา
ปฐมพุทธภาษิตคาถา
ปัจฉิมพุทโธวาทวาทะปาฐะ
ภัทเทกะรัตตะคาถา
ติลักขะณาทิคาถา
สังวราสังวรคาถา
บทพิจารณาตนเองในไตรลักษณ์
ธัมมปหังสนสูตร
ธัมมคารวาทิคาถา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย